Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
2d ultrazvukové hodnotenie fetálnych nadobličiek pri predčasných pôrodoch
M. Gábor, m. Križko jr., p. Papcun, m. Redecha, a. totka, v. Ferianec, m. Dráb, k. Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Ciele: Cieľom práce je ultrazvukové meranie fetálnych nadobličiek pri použití 2D
metódy merania, porovnanie výsledkov meraní v jednotlivých gestačných týždňoch
a zhodnotenie merania ako prediktora predčasného pôrodu.
Metódy: V prospektívnej case-control štúdii so 64 pacientkami (32 pacientok s hroziacim
predčasným pôrodom a 32 fyziologických kontrol) bolo realizované meranie
štandardných ultrazvukových markerov predčasného pôrodu spolu s meraním anteroposteriórneho
rozmeru fetálnych nadobličiek v B-móde. Výsledky boli štatisticky
vyhodnotené.
Výsledky: Potvrdila sa korelácia rastúceho anteroposteriórneho rozmeru celej nadobličky
plodu (p = 0,02) a jej obvodu (p = 0,00009) s rastúcim gestačným týždňom.
Percentuálne zastúpenie centrálnej fetálnej zóny zaznamenalo signifikantné zmeny
medzi skupinou rodivšou predčasne a fyziologickými kontrolami (p < 0,0000001).
Cut-off hodnota markera percentuálneho zastúpenia zväčšenia fetálnej zóny ako
prediktora predčasného porodenia dieťaťa pred 37. gestačným týždňom bola vypočítaná
ako 45,07 %, so senzitivitou 87,5 % a špecificitou 85,42 %.
Záver: Jednoduché ultrazvukové meranie zastúpenia centrálnej fetálnej zóny v nadobličke
plodu pri hroziacich predčasných pôrodoch môže byť využité ako doplnkový
marker v predikcii predčasného pôrodu.
fetálne nadobličky predčasný pôrod
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 10 – 16
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by