Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aké sú možné úlohy črevného mikrobiómu v procese vývoja endotelovej dysfunkcie a následnej aterosklerózy?
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Juraj Payer, Fedor Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Funkcie cievneho endotelu predstavujú veľmi zložitý a komplexný systém, ktorý umožňuje flexibilne reagovať na podnety vnútorného i vonkajšieho prostredia. Endotel je veľmi dynamický orgán, ktorý má svoje autokrinné, parakrinné a endokrinné funkcie, má svoje vnútorné regulačné funkcie a homeostatické mechanizmy. Faktory vnútorného a vonkajšieho prostredia vplývajú predovšetkým na také cievne funkcie, ako je zápal, vazomotorický tonus a homeostáza medzi trombózou a trombolýzou. Patofyziologickým výsledkom je potom aterotrombóza, prejavujúca sa klinickými manifestáciami vo forme závažných kardiovaskulárnych príhod. Jedným z dôležitých faktorov v patofyziológii je aj LDL cholesterol, ktorého vysoká variabilita je v poslednom období nový významný marker kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Ukazuje sa, že v tomto kontexte hrá dôležitú úlohu aj humánny mikrobióm. Bakteriálne bunky v ňom desaťnásobne prevyšujú bunky svojho hostiteľa a ich zakódované gény prevyšujú viac ako stonásobne gény svojho hostiteľa. Črevný mikrobióm tak predstavuje novú paradigmu pre budúcnosť preventívnej medicíny.
 
What is the possible role of gut microbiome in the process of endothelial dysfunction and subsequent atherosclerosis
Functions of the vascular endothelium represents very difficult complex system, that enables flexibly react to internal and external stimuli. Endothelium is very dynamic organ with its autocrine, paracrine and endocrine functions and has its internal regulatory functions and homeostatic mechanisms.Internal and external factors influence such vascular functions as are inflammation, vasomotoric tone and homeostasis between thrombosis and anticoagulation. Pathophysiologic result is atherothrombosis with its clinical manifestations as are cardiovascular events. One of the main pathophysiologic factor is LDL-cholesterol, with it’s variability, thus representing the new marker of the cardiovascular morbidity and mortality. Nowadays it seems, that an important role represents also human microbiome. Bacterial cells inside it reach ten times of the host’s cells and genes encoded more than hundred times of the host’s genes. Thus the gut microbiome represents the new paradighm for the future of preventive medicine.
Keywords: preventive medicine, atherothrombosis, gut microbiome
preventívna medicína aterotrombóza črevný mikrobióm
Interná med. 2018; 18 (9): 383-385
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by