Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aké sú rizikové faktory u pacientov s prekonaním prvého infarktu myokardu
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2020
Vývoj ischemickej choroby srdca a následne akútneho infarktu myokardu podporujú kardiovaskulárne (KV) rizikové faktory (RF). Ak chceme tento vývoj obmedziť, musíme poznať, ako to s KV RF u pacientov po prvom akútnom infarkte myokardu dnes v skutočnosti je. Nedávno (r. 2019) takúto analýzu u pacientov po prekonanom prvom infarkte ponúka štúdia z údajov US Healthcare Cost and Utilization Project, USA. Primárnym cieľom bola analýza prevalencie KV RF u týchto osôb. Je to veľký súbor (viac ako 1,46 milióna pacientov) s priemerným vekom 50 r. a v 71,5 % išlo o mužov. Častejšie sa vyskytli NSTEMI (54,9 %), veková podskupina 18 – 44 r. predstavovala 19,2 % pacientov a veková podskupina 44 – 59 r. predstavovala 80,8 % zastúpenie. Najčastejšie RF boli hypertenzia (57,9 %), dyslipidémia (56,8 %) a fajčenie (52,8 %), pričom prípady NSTEMI mali vyššiu prevalenciu RF, ako to bolo pri STEMI. V mladšej vekovej skupine boli v inom poradí RF – fajčenie (56,8 %), dyslipidémia (51,7 %) a hypertenzia (49 %). Až 91,7 % postihnutých malo aspoň jeden KV RF. Treba preto dbať na správnu sekundárnu KV prevenciu po prekonaní infarktu myokardu.

Risk factors in patients with first myocardial infarction
Development of ischaemic heart disease and of acute myocardial infarction is supported by cardiovascular (CV) risk factors (RF). To prevent this development we should be familiar about CV RF in patients after first acute myocardial infarction also in this time-period. Recently (2019 y) such an analysis in patients suffering their 1st myocardial infarction was done from data of US Healthcare Cost and Utilization Project, USA. Primary endpoint was the prevalence of CV RF in these patients. The cohort was big (more then 1.46 milion patients), mean age of 50 ys and in 71.5% of patients it was a male subroup. NSTEMI was more frequent (54.9%) then STEMI, age subgroup of 18-44 ys presented 19.2% of patients and age subgroup of 44-59 ys presented 80.8% of patients. The most frequent RF were as follows: hypertension (57.9%), dyslipidemia (56.8%) and smoking (52.8%), and NSTEMI patients had higher RF prevalence. In a younger subgroup there was a different sequence of RF: smoking (56.8%), dyslipidemia (51.7%) and hypertension (49%). At least one RF was present in 91.7% of patients. These data show us how important in a patient suffering myocardial infarction a secondary CV prevention can be.
Keywords: risk factors, acute myocardial infarction, prevention of myocardial infarction
rizikové faktory akútny infarkt myokardu prevencia infarktu myokardu
Interná med. 2020; 20 (7-8): 311-312
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by