Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ako ďalej po druholíniovej terapii kolorektálneho karcinómu
Tomáš Šálek
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Rastúci počet pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) je schopný dostať tri alebo viac línií terapie. Liečba môže zahŕňať regorafenib (perorálny inhibítor multikinázy), trifluridín/tipiracil hydrochlorid (TAS-102), protilátky, ktoré sa zameriavajú na receptor epidermálneho rastového faktora u pacientov s nádormi divokého typu RAS a antiprogramované inhibítory proteínu-1 bunkovej smrti pre pacientov s vysokou mikrosatelitnou nestabilitou. Rôzne faktory vrátane výkonnostného stavu, veku a polohy nádoru možno použiť na usmernenie výberu liečby. Biomarkery, napr. RAS, BRAF a mikrosatelitná nestabilita, môžu byť užitočné pri stratifikácii liečby. Manažment nežiaducich udalostí s cieľom udržania kvality života je kľúčovým faktorom a je kľúčový pre kvalitu terapie v tejto skupine pacientov. Pacienti, ktorí dostávajú liečbu tretej a neskoršej línie, by mali byť monitorovaní pre tieto udalosti najmä počas prvých 2 cyklov. Modifikácia dávkovania môže byť tiež použitá na riešenie toxicity a minimalizáciu účinku na kvalitu života pri maximalizácii benefitu liečby. Klinické skúšky nových látok, nových liečebných kombinácií a nových terapií pokračujú v úsilí o zlepšenie výsledkov pacientov s mCRC.

How to continue after second-line therapy of colorectal carcinoma
An increasing number of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) can receive 3 or more lines of therapy. Treatments can include regorafenib (an oral multikinase inhibitor), trifluridine/tipiracil hydrochloride (TAS-102), antibodies that target epidermal growth factor receptors for patients with RAS wild-type tumours and, anti-programmed cell death protein 1 inhibitors for patients with microsatellite instability-high. Various factors, including performance status, age, and tumour sidedness, can be used to guide treatment selection. Biomarkers, such as RAS, BRAF, and microsatellite instability, can be helpful for treatment stratification. To maintain quality of life, managing adverse events is a crucial consideration and crucial to best practice in this setting. Patients who receive third-line and later-line treatments should be monitored for these events, especially during the first 2 cycles. Dose modifications can also be used to manage toxicities and minimize the quality of life while maximizing treatment benefits. Clinical trials of emerging agents, new treatment combinations, and novel therapies continue to improve outcomes for patients with mCRC.
Keywords: colorectal cancer, systemic therapy, regorafenib, TAS-102


kolorektálny karcinóm systémová terapia regorafenib TAS-102
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 171 – 172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by