Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Ako správne realizovať skríning primárneho hyperaldosteronizmu?
Ivica Lazúrová
Primárny hyperaldosteronizmus (PH), resp. Connov syndróm, je najčastejšou príčinou sekundárnej artériovej hypertenzie s prevalenciou medzi 5 – 10 % v populácii hypertonikov a 20 – 30 % u hypertonikov s rezistentnou a závažnou hypertenziou. Preto je veľmi dôležité systematické vyhľadávanie a skríning ochorenia. Hladina sérového kália sa ukázala ako veľmi málo senzitívny skríningový marker, preto súčasné guidelines odporúčajú stanovenie aldosterónovo-renínového pomeru (aldosterone-renin ratio, ARR). Vyšetrenie ARR v klinickej praxi naráža na viaceré úskalia, pretože tento marker je ovplyvnený mnohými faktormi, podmienkami a liekmi. Je dôležité, aby pri vyšetrení ARR boli zachované štandardné podmienky. Napriek tomu je však interpretácia výsledku často komplikovaná a vyžaduje si značné skúsenosti.

How to perform screening of primary hyperaldosteronism correctly?
Primary hyperaldosteronism (PH), i.e. Conn syndrome is considered the most common cause of secondary arterial hypertension with the prevalence 5-10% in the general population of hypertensive subjects and 20-30% in patients with resistant and severe hypertension. Therefore its systematic screening among hypertonics is very important. Serum potassium levels appeared to have very low sensitivity, hence the current guidelines recommend measurement of aldosterone-renin ratio (ARR) as the most sensitive marker for PH. Evaluation of ARR is associated with many difficulties, because this marker is largely influenced by many conditions and drgus. It is very important to obtain standard conditions during measurement of ARR. Despite standardization, an intrepretation of ARR values can be often complicated and requires considerable experience.
Keywords: primary hyperaldosteronism, aldosterone-renin ratio, screening
primárny hyperaldosteronizmus skríning aldosterónovo-renínový pomer
Interná med. 2020; 20 (4): 159-161
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by