Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Akromegalická kardiomyopatia – opis prípadu a prehľad problematiky
Ivana Ságová, Milan Dragula, Daniela Kantárová, Peter Vaňuga
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2020
Akromegália je raritné ochorenie, ktorého príčinou je v 99 % adenóm hypofýzy. V dôsledku dlhodobej elevácie rastového hormónu (RH) a inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1) pri tomto ochorení dochádza k rozvoju komplikácií ako kardiomyopatia, diabetes mellitus, syndróm spánkového apnoe a artropatia. Akromegalická kardiomyopatia je charakterizovaná špecifickými štrukturálnymi zmenami, a to hypertrofiou myocytov, intersticiálnou fibrózou komôr aj funkčnými zmenami – diastolickou dysfunkciou s následnou systolickou dysfunkciou vedúcou ku kongestívnemu srdcovému zlyhaniu. Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú hlavnú príčinu morbidity a mortality pacientov s akromegáliou. Diagnóza akromegálie býva oneskorená aj niekoľko rokov v dôsledku pomalej progresie príznakov. Včasná diagnostika a liečba ochorenia je nevyhnutná na odvrátenie chronického kardiovaskulárneho poškodenia. V našej kazuistike opisujeme prípad 39-ročného pacienta s akromegáliou, ktorá sa prezentovala akútnym srdcovým zlyhávaním na podklade akromegalickej kardiomyopatie.

Acromegalic cardiomyopathy – case report
Acromegaly is a rare disease caused by a pituitary adenoma in over 99% of cases. Long-term presence of elevated growth hormone (GH) and insulin like growth factor 1 (IGF-1) levels accompanying this disease is associated with complications such as cardiomyopathy, diabetes mellitus, sleep apnoea and arthropathy. Acromegalic cardiomyopathy is characterized by specific structural changes, such as myocyte hypertrophy, interstitial fibrosis of the ventricles as well as functional changes – diastolic dysfunction followed by systolic dysfunction leading to congestive heart failure. Cardiovascular diseases are a major causes of morbidity and mortality in acromegaly patients. The diagnosis of acromegaly has been delayed for several years due to slow progression of symptoms. Early diagnosis and treatment of the disease is necessary to prevent chronic cardiovascular damage. We describe a 39-year-old patient with acromegaly presented with acute heart failure caused by acromegalic cardiomyopathy.
Keywords: acromegaly, cardiomyopathy, insulin growth factor-1, growth hormone, heart failure
akromegália inzulínu podobný rastový faktor -1 kardiomyopatia rastový hormón srdcové zlyhávanie
Interná med. 2020; 20 (10): 405-409
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by