Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Akútna končatinová ischémia – akútny stav vaskulárnej medicíny
Miroslav Širila
Akútna končatinová ischémia (AKI) je urgentný stav vaskulárnej medicíny ohrozujúci pacienta možnou stratou končatiny alebo úmrtím. Vzniká pri náhlom prerušení toku krvi v tepne najčastejšie embolom alebo trombom. Vyžaduje si okamžitú diagnostiku a špecializovanú liečbu. Poznanie klinického obrazu a dôsledné fyzikálne vyšetrenie umožňuje vysloviť podozrenie na danú diagnózu a začať včasnú terapiu. Tvorba siete špecializovaných vaskulárnych pracovísk a rozvoj endovaskulárneho inštrumentária výrazne zlepšuje prognózu pacientov s AKI. V práci ponúkame prehľad možností diagnostiky, chirurgickej aj endovaskulárnej terapie.

Acute limb ischemia – acute state of vascular medicine
Acute Limb Ischemia (ALI) is an urgent condition in vascular medicine threatening the patient with possible limb loss or death. It appears when the blood flow in the artery is suddenly interrupted, most often by embolus or thrombus. It requires immediate diagnosis and specialised treatment. A correct and early recognition of the symptoms allows us to suspect a given diagnosis and initiate proper therapy. The networking of specialised vascular workplaces and the development of endovascular instruments significantly improve the prognosis of ALI patients. We provide an overview of the possibilities of diagnosis, surgical and endovascular therapy.
Keywords: ischemia, embolism, thrombosis, recanalisation, embolectomy
ischémia embólia trombóza rekanalizácia embolektómia
Kardiol. Prax 2019; 17 (4): 203 – 206
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by