Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akútne poškodenie obličiek – diagnostika, prevencia, liečba
Peter Ponťuch
Akútne poškodenie obličiek (AKI) je definované podľa kritérií KDIGO 2012. Experti na konferencii ADQI navrhli doplniť klasifikáciu o niektoré špecifické diagnostické biomarkery. Je dôležité určiť miesto základnej príčiny, či nejde o prerenálne, intrarenálne alebo postrenálne AKI. Správne určenie príčiny AKI je nevyhnutným predpokladom pri výbere správnej liečby. U vysokorizikových pacientov musíme vyhodnotiť pomer prínosu a rizika potenciálne nefrotoxických jódových kontrastných látok a liekov. Najdôležitejším preventívnym opatrením je adekvátna hydratácia pacienta. V štúdii PRESERVE sa nezistil rozdiel medzi izotonickým 1,26 % roztokom NaHCO3 a 0,9 % roztokom NaCl a ani medzi perorálnym acetylcysteínom a placebom v prevencii AKI asociovaného s kontrastom. Cieľom liečby je udržiavať normálny objem tekutín, podporiť renálnu hemodynamiku, bojovať s infekciami a, ak treba, začať liečbu nahradzujúcu obličkové funkcie.

Acute kidney injury: diagnostics, prevention, treatment
Acute kidney injury (AKI) is defined according to KDIGO 2012 criteria. Experts on ADQI conference made a proposal to add specific diagnostic biomarkers to this classification. It is important to determine the site of basic cause, whether it is pre-renal, intrinsic renal or post-renal AKI. Correct determination of the cause is necessary for choosing a good therapy. We have to evaluate profit-risk ratio of potentially nephrotoxic iodine contrast media and medicaments in high-risk patients. Adequate hydration is the most important preventive measure. In PRESERVE study, no differences between isotonic 1,26% NaHCO3 solution and 0,9% NaCl solution and between oral acetylcysteine and placebo in contrast-associated AKI prevention were found. The aim of treatment is to maintain normal fluid volume, to support renal haemodynamics, to fight infections and, if needed, to start kidney replacement therapy.
Keywords: biomarkers of acute kidney injury, prevention and treatment of acute kidney injury
biomarkery akútneho poškodenia obličiek prevencia a liečba akútneho poškodenia obličiek
Interná med. 2022; 22 (7-8): 297-300
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by