Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická intenzívna medicína
Akútne respiračné zlyhanie u detí
Matúš Igaz, Vladimír Zoľák, Pavol Dvoran, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin
Akútne respiračné zlyhanie patrí k stavom ohrozujúcim život, keď respiračný systém nedokáže zabezpečiť potrebnú dodávku kyslíka do tkanív a elimináciu oxidu uhličitého, z tela. Akútne respiračné zlyhanie patrí k najčastejším príčinám zastavenia srdca a indikáciám kardiopulmonálnej resuscitácie v detskom veku. Klinická prezentácia nie je špecifická, existuje však viacero varovných symptómov, ako je dyspnoe, zvýšená svalová námaha, retrakcia jugula, supraklavikulárnych, interkostálnych a subkostálnych priestorov, zvýraznenie alárnych súhybov, porucha vedomia a iné, pomocou ktorých dokážeme identifikovať kriticky chorého detského pacienta a zabezpečiť mu intenzívny monitoring a liečbu. Cieľom liečby akútneho respiračného zlyhania je korekcia hypoxémie a podpora ventilácie. Tie sú aplikované buď neinvazívnou ventilačnou podporou, často s využitím pozitívneho endexspiračného tlaku a/alebo oxygenoterapiou s vysokým prietokom. V indikovaných prípadoch je nevyhnutná umelá pľúcna ventilácia s nutnosťou intubácie pacienta. V liečbe sa ďalej využívajú lieky s bronchodilatačným účinkom súbežne s kauzálnou liečbou príčiny respiračného zlyhania. Zámerom uvedeného prehľadového článku je objasniť problematiku akútneho respiračného zlyhania u detí, jeho klinickú prezentáciu, identifikáciu kriticky chorého detského pacienta a jeho iniciálny manažment.

Acute respiratory insufficiency in children
Acute respiratory failure is a life-threatening condition in which the respiratory system fails to provide the necessary oxygen supply to tissues and eliminate carbon dioxide from the body. Acute respiratory failure is one of the most common causes of cardiac arrest and an indication for cardiopulmonary resuscitation in children. Clinical presentation is not specific, but there are several warning symptoms, dyspnea, increased muscle strain, jugular retraction, retraction of supraclavicular, intercostal and subcostal spaces, nostril flares, impaired consciousness and others, with which we can identify a critically ill pediatric patient and provide intensive monitoring and treatment. The goal of treatment for acute respiratory failure is to correct hypoxemia and promote ventilation. These are applied either by non-invasive ventilation support, often using positive end-expiratory pressure, in indicated cases artificial lung ventilation is necessary with the need for patient intubation. Drugs with a bronchodilator effect are also used in the treatment in parallel with the causal treatment of the cause of respiratory failure. The purpose of this review is to clarify the issue of acute respiratory failure in children, its clinical presentation, identification of a critically ill pediatric patient and its initial management.
Keywords: acute respiratory failure, initial management, hypoxemia, hypercapnia, warning signs, children
akútne respiračné zlyhanie iniciálny manažment hypoxémia hyperkapnia varovné symptómy deti
Pediatria (Bratisl.) 2022; 17 (4): 173-178
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by