Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aký je vývoj vybraných deskriptívnych ukazovateľov zhubných nádorov obličky na slovensku a v zahraničí?
Martina Ondrušová1,2, Dalibor Ondruš3
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Úvod: Slovenská republika sa v globálnom meradle opakovane zaraďuje ku krajinám s najvyššími hodnotami incidencie nádorov obličiek. Charakter mortality sa však v posledných rokoch zmenil. Predkladaná štúdia analyzuje vývoj incidencie a mortality a pravdepodobné príčiny zistených rozdielov v porovnaní s inými krajinami sveta. Materiál a metódy: Analýzy národných údajov sa robili v r. 1980-2006. Trendy sa počítali lineárnou regresiou a sú prezentované s príslušným 95 % intervalom spoľahlivosti (CI) a údajom o štatistickej významnosti (p). Predikcie vývoja incidencie a mortality sa počítali za r. 2010 a prezentoval sa vývoj klinických štádií v dostupných r. 2000-2006. Výsledky: V r. 1980-1994 dosahoval priemerný nárast štandardizovanej incidencie nádorov obličky u mužov 0,48/100 000 (95 % CI = 0,41 - 0,55; p < 0,0001), avšak v r. 1994-2006 sa zaznamenalo spomalenie vývoja incidencie na hodnotu 0,21/100 000 (CI 95 % = 0,037 - 0,382, p = 0,02). U žien boli v r. 1980-1994 trendy vývoja incidencie 0,24/100 000 (95 % CI = 0,19 - 0,28, p < 0,0001), po r. 1994 (do r. 2006) len 0,13/100 000 (95 % CI = 0,04 - 0,22; p = 0,007). Mortalita kulminovala, podobne ako incidencia, v r. 1994 a následne sa u oboch pohlaví zaznamenáva stabilizácia jej trendov. Na Slovensku sa v dostupných rokoch 2000-2006 zaznamenala len mierna zmena v percentuálnom zastúpení klinických štádií. Záver: Vzostup celkovej incidencie nádorov obličky sa nevysvetľuje len nárastom asymptomatických lokalizovaných nádorov, ale pravdepodobne reflektuje skutočný nárast počtov prípadov. Predpokladaná príčina stabilizovanej mortality a spomalenia nárastu incidencie po r. 1994 spočíva v poklese prevalencie fajčenia a obezity u mužov v posledných dekádach, avšak tieto fakty nevysvetľujú situáciu u žien.
nádor obličky – incidencia mortalita klinické štádiá rizikové faktory
Klin. urol. 2012; 8 (1): 8-13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by