Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Alergénová imunoterapia v liečbe alergických ochorení u detí
Zuzana Vojtušová, Zuzana Rennerová, Martin Lešťan, Miloš Jeseňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Alergické ochorenia sú v súčasnosti považované za epidémiu tohto storočia. Udáva sa, že nejakou formou alergie
trpí viac ako jedna tretina európskej populácie a ich výskyt naďalej stúpa. Manažment liečby všeobecne pozostáva zo
štyroch hlavných stratégií – z farmakoterapie s cieľom kontroly symptómov alergických chorôb, alergénovej imunoterapie,
edukácie pacienta a režimových opatrení – snahou o elimináciu kontaktu s alergénmi. Alergénová imunoterapia
(AIT) je v súčasnosti jedinou kauzálnou liečbou alergických ochorení a u správne indikovaných pacientov šancou
na výrazné zlepšenie kvality života pri postupnej minimalizácii prejavov alergie a možnej významnej redukcii klasickej
symptomatickej farmakoterapie. K dispozícii je už vyše storočia. Výhodou detského veku je častá monosenzibilizácia,
pri ktorej je AIT efektívnejšia. U detí preferujeme tabletové a kvapkové formy špecifickej alergénovej imunoterapie,
ale je možná aj subkutánna forma alergénovej imunoterapie.

Allergen immunotherapy in the treatment of allergic diseases in children

Allergic diseases are considered to be the epidemic of this century. It is reported that more than one third of the European
population suffers from some form of allergy and its occurrence continues to rise rapidly. The management
of treatment generally consists of three main strategies – pharmacotherapy to control symptoms of allergic diseases,
specific allergen immunotherapy and regimens to eliminate contact with allergens. Allergen immunotherapy (AIT) is
currently the only causal treatment of allergic diseases and when rightly indicated, it provides chance for a significant
improvement of quality of life with gradual minimization of allergy symptoms and potential reduction of classical pharmacotherapy.
The AIT has been known over a century now. The advantage of the childhood age is the frequent monosensitization
of the patient, where AIT is much more effective. When treating children, we prefer tablet and drop form
of specific allergen immunotherapy, but subcutaneous form of AIT is also possible.

Keywords: allergen immunotherapy, allergy, prevention, children
alergénová imunoterapia alergia prevencia deti
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (5): 251-254
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by