Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Amyloidóza srdca – kazuistika
Peter Snopek, Jozef Hasilla, Lukáš Patrovič, Dominik Juskanič
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Amyloidóza srdca je ochorenie, pri ktorom je extracelulárny priestor v myokarde vyplnený amorfným, fibrilárnym proteínovým materiálom, ktorý sa nazýva amyloid. Patrí do skupiny reštriktívnych kardiomyopatií. Donedávna bola srdcová amyloidóza považovaná za raritné ochorenie, najčastejšie bola diagnostikovaná pitvou, bola považovaná za neliečiteľnú. Pokroky v diagnostike viedli k poznaniu, že nejde o raritný chorobný stav. Zároveň v posledných rokoch boli objavené nové molekuly, ktoré umožňujú liečiť túto chorobu. Patognómická pre tento chorobný stav je kombinácia nízkej voltáže QRS komplexov na EKG a zároveň koncentrická hypertrofia stien ľavej a často i pravej komory. Najčastejšími formami sú ľahkoreťazcová a transtyretínová amyloidóza srdca, v našej kazuistike prezentujeme ľahkoreťazcovú amyloidózu.

Amyloid heart disease
Cardiac amyloidosis is a disease in which the extracellular space in the myocardium is filled with an amorphous, fibrillar proteinaceous material called amyloid. From pathophysiological point of view it belongs to the group of restrictive cardiomyopathies. Until recently, cardiac amyloidosis was considered a rare disease, most often diagnosed by autopsy, it was considered incurable. Advances in diagnosis have led to the realization that this is not a rare disease state. At the same time, in recent years, new molecules have been discovered that make it possible to treat this disease. Pathognomic for this condition is a combination of low voltage QRS complexes on the ECG and concentric hypertrophy of the walls of the left and often the right ventricle. The most common forms are light chain and transthyretin amyloidosis of the heart, in our case report we present light chain amyloidosis.
Keywords: amyloid, restrictive cardiomyopathy, imunoglobulin light chains, multiorgan disease, heart failure with preserved ejection fraction


amyloid reštriktívna kardiomyopatia ľahké reťazce imunoglobulínu multiorgánové postihnutie srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou
Interná med. 2021; 21 (9): 398-402
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by