Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Analýza prípadov peripartálnej hysterektómie v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2016
Adam Adamec, Miroslav Korbeľ, Alexandra Krištúfková, Mária Vargová, Jakub Daniš, Liam Mc-Cullough, Rebeka Ožvoldová, Miroslav Borovský
Práca analyzuje 184 prípadov peripartálnych hysterektómií v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2016. Medzi príčinami peripartálnej hysterektómie dominovali patológie placenty: abnormálna invázia placenty – 37 %, placenta praevia – 22,8 %, abrupcia placenty – 2,2 %, nasledovala atónia maternice – 28,8 %, ruptúra uteru – 16,3 %, bližšie nešpecifikované krvácanie – 14,1 %, hematómy – 3,3 %, myómy – 2,2 %, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia – 0,5 %, ostatné indikácie – 2,2 %. Predchádzajúci cisársky rez v anamnéze malo 50 % a nejakú predchádzajúcu operáciu na maternici 65,8 % žien. Peripartálna hysterektómia bola urobená v 79,3 % po cisárskom reze a v 20,7 % po vaginálnom pôrode. Pokus o záchranu uteru (použitím nejakého výkonu zachovávajúceho uterus) bol v 14,1 % prípadov peripartálnej hysterektómie. Letalita v spojitosti s peripartálnou hysterektómiou bola 1,1 % (zomreli 2 pacientky).

Analysis of peripartum hysterectomy cases in the Slovak Republic in years 2012-2016
The work analyses 184 cases of peripartum hysterectomy in the Slovak Republic in the years 2012-2016. Dominant cause of peripartum hysterectomy were placental pathologies: abnormal placental invasion - 37 %, placenta previa – 22.8 %, placental abruption – 2.2 %, followed by uterine atony – 28.8 %, uterine rupture - 16.3 %, unspecified haemorrhage – 14.1 %, hematoma – 3.3 %, myomas – 2.2 %, disseminated intravascular coagulopathy – 0.5 %, other indications - 2.2 %. History of previous caesarean section had 50 % and any previous uterine surgery 65.8 % women. Peripartum hysterectomy was done in 79.3 % after caesarean section and 20.7 % after vaginal deliveries. In 14.1% of peripartum hysterectomies, there were attempts to save the uterus (one of any uterus-saving methods). The lethality in connection with peripartum hysterectomy was 1.1 % (2 patients died).
Keywords: peripartum hysterectomy, severe maternal morbidity, caesarean section, abnormally placental invasion, lethality
peripartálna hysterektómia závažná materská morbidita cisársky rez abnormálna invázia placenty letalita
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 98-102
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by