Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza rizikových faktorov abnormálne invazívnej placenty v klinickom materiáli
Z. Václavová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Abnormálne invazívna placenta predstavuje zriedkavú komplikáciu ohrozujúcu život. Výskyt porúch inzercie placenty má v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu. V práci bolo analyzovaných 4 037 pôrodov na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB a LF UK Bratislava v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017 s ohľadom na prítomnosť anamnestických (vek nad 35 rokov, multiparita, operačný zákrok na maternici, umelé oplodnenie) a aktuálnych rizikových faktorov (placenta praevia) pre abnormálnu inváziu placenty.
V súbore 73 rodičiek s podozrením na poruchu placentácie bola potvrdená súvislosť medzi súčasným výskytom viacerých rizikových faktorov a závažnosťou klinického priebehu. Závažný klinický priebeh bol dokumentovaný u 9 pacientok, pričom u 8 pacientok bola vykonaná peripartálna hysterektómia. Histologicky bola potvrdená jedna placenta accreta a jedna placenta increta. Dokumentovaná bola súvislosť viacerých rizikových faktorov so závažným klinickým priebehom nielen na podklade patologickej invázie placenty a nedostatky v jej prepartálnej diagnostike.
Na zlepšenie klinickej praxe je potrebné zlepšenie ultrazvukovej diagnostiky placenty najmä pri suspícii na abnormálnu inváziu placenty, čo umožní plánovanie chirurgických postupov.
 
Risk factor analysis of the abnormally invasive placenta in clinical material
The abnormally invasive placenta represents rare and life-threatening complication of III phase of sk_delivery. Throughout recent years occurrence of disorders of placental invasion has a rising tendency. 4037 births were analysed in this work (1st gynaecology and obstetrics clinic UHB and FMCU Bratislava year 2016/first quarter of the year 2017) in consideration of anamnestic detail presence (age over 35, multiparity, previous surgery on the uterus, especially after C-section, IVF) and actual risk factors for abnormal invasion of the placenta (placenta previa).
In the achieved collection of 73 women, a correlation between actual occurrence of multiple risk factors and severity of the clinical picture was confirmed. Suspicion for abnormal invasion of placenta based on imaging methods (ultrasound, magnetic resonance) was compared with clinical and histopathological findings. A severe clinical course was documented in 9 cases, from which 8 patients required peripartal hysterectomy. Histologically 1 placenta accreta and 1 placenta increta was confirmed. It was documented that occurrence of several risk factors may correlate with a severe clinical course not only based on pathological invasion but also with not routinely used prenatal ultrasound diagnostics.
For improvement in clinical practice it is required 
to change until now routinely used terminology of disorders of placentation, standardisation of processes in prenatal diagnostics when abnormal invasion of the placenta is suspected, mainly evaluation of ultrasound findings, and also more precise surgical steps planning.
Keywords: abnormally invasive placenta, placenta praevia, placenta accreta, hysterectomy
abnormálne invazívna placenta placenta praevia placenta accreta hysterektómia
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 4 – 11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by