Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza rotavírusových infekcií v spádovom území fakultnej nemocnice v trenčíne v rokoch 2001 - 2006
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Libuša Glosová, Zuzana Krištúfková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Úvod: Rotavírusové gastroenteritídy (RVGE) sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení v skorom detskom veku. Klinický priebeh u časti detí vyžaduje intenzívnu rehydratáciu, pri ktorej je nutná hospitalizácia. Napriek vysokej morbidite a ekonomickej záťaži sa výskytu ochorenia a možnostiam jeho prevencie venuje len malá pozornosť. Materiál a metódy: Súbor tvorilo 9717 detí, ktoré boli hospitalizované v rokoch 2001 - 2006 na Detskom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne (FN). V súbore sme retrospektívne (v rokoch 2001 - 2005) a prospektívne v roku 2006 zisťovali a analyzovali laboratórne potvrdené prípady RVGE. Údaje sme porovnávali s prípadmi hlásenými do celoslovenskej databázy infekčných ochorení v epidemiologickom informačnom systéme (EPIS). Matematickým modelovaním bol vyrátaný predpokladaný počet skutočne hospitalizovaných detí s dg. na Slovensku a v Trenčianskom kraji. Výsledky: Z 9717 detí hospitalizovaných v rokoch 2001 - 2006 na Detskom oddelení FN v Trenčíne bolo 267 (2,7 %) prijatých s diagnózou RVGE, čo je ročne priemerne 25,3/100 000 obyvateľov spádového územia nemocnice. Do 5 rokov veku bolo zistených 228 (85,4 %) prípadov. Z nich predstavovalo 166 (72,8 %) komunitných a 62 (27,2 %) nozokomiálnych. Zo spádového územia danej nemocnice bolo do EPIS-u hlásených 145 ochorení, čo je ročne priemerne 13,7/100 000 obyvateľov a 54,3 % z počtu aktívne vyhľadaných. Pri modelovej situácii, ktorá by bola identická so situáciou v spádovom území FN v Trenčíne, by za sledované obdobie bolo v Trenčianskom kraji hospitalizovaných 914 detí, ročne priemerne 152 detí a v SR 8163 detí, ročne priemerne 1361 detí. Diskusia: Skutočnosť, že reálny výskyt RVGE je výrazne vyšší ako hlásený, zodpovedá odhadom z modelov, ktoré sú používané pri stanovovaní ekonomickej záťaže RVGE vo vyspelých štátoch. Príčiny nedostatočnej evidencie RVGE vidíme v nízkej hlásnej disciplíne a v pomalom a nerovnomernom zavádzaní diagnostiky rotavírusov v regiónoch Slovenska. Nami odhadovaný počet 1361 detí s RVGE si vyžiadal náklady približne 20 miliónov Sk na hospitalizáciu. Záver: Na spoznanie skutočného rozsahu, klinickej a ekonomickej závažnosti problematiky RVGE, bude potrebné na Slovensku zlepšiť diagnostiku a hlásenie ochorení. Získajú sa tak podklady pre stanovenie stratégie a realizáciu očkovania v súlade s odporúčaniami SZO. Potrebné je zvýšiť informovanosť o RVGE a ich dôsledkoch u rodičov, lekárov a tiež u manažérov zdravotnej politiky.
rotavírusová gastroenteritída výskyt rotavírusových gastroenteritíd nozokomiálna infekcia
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 287 - 292
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by