Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
ANALÝZA SKRÍNINGU OCHORENÍ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V TEHOTENSTVE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
J. BIELIK, V. KMEČOVÁ, M. BIELIK, M. FAKTOR
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Ciele práce: Hlavným cieľom práce bolo zistiť dodržiavanie ustanovení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu autoimunitných ochorení štítnej žľazy u žien v období tehotenstva (Vestník MZ SR 39, 2009, č. 33-39) v praxi a následne aj klinickú a nákladovú efektivitu tohto skríningu.
Metodika: Východiskový súbor tvorili ženy z evidencie zdravotnej poisťovne Dôvera, ZP, a. s., s diagnózami tyreoidálnych ochorení pod kódmi MKCH10 E.00 až E.07, ktoré ako tehotné absolvovali prvú návštevu u gynekológa v r. 2016, pričom nemali záznam o návšteve endokrinológa v r. 2015. Pri návšteve gynekológa mali urobený odber krvi na vyšetrenie TSH a aTPO (výkon 4434 – stanovenie ultracitlivého TSH). Do hodnotenia boli zaradené ženy, ktoré odoslal gynekológ na endokrinologické vyšetrenie do 3 mesiacov od odberu TSH, pričom sa sledovali až do konca r. 2017. Ako samostatná skupina sa hodnotili tehotné ženy, ktoré mali dokumentovanú návštevu u endokrinológa v r. 2015 alebo aj v r. 2016.
Výsledky: Súbor tvorilo 16 891 žien s potvrdeným tehotenstvom. Dokumentovaný odber TSH (do 3 mesiacov od vyšetrenia) absolvovalo 5 901 žien (34,9%). Z tejto skupiny malo dokumentované následné endokrinologické vyšetrenie 526 žien (3,1 %). V tejto skupine boli predpísané tyreoidálne lieky u 210 žien (1,2 %). Z tohto počtu bolo 6 žien liečených tyreostatickou liečbou (2,9 %) a 204 žien bolo liečených substitučnou tyreoidálnou liečbou (97,1 %). Náklady na TSH a odber krvi v gynekologickej ambulancii v tejto skupine predstavovali 47 857,11 €, na aTPO – 67 271,40 €, na USG vyšetrenia štítnej žľazy – 6 423,70 €, na endokrinologické vyšetrenia – 13 314 € a na lieky – 1 055,37 €. Celkovo 2 587 (15,3 %) žien malo už pred tehotenstvom evidovanú tyreopatiu, pričom 905 z nich bralo lieky na štítnu žľazu (5,4 %). Náklady na 1 prípad novozistenej tyreopatie boli 258,40 €, a náklady na 1 prípad liečenej novozistenej tyreopatie boli 647,30 €.
Záver: Skríningový program je klinicky i ekonomicky efektívny, problematickou sa javí nízka úroveň podielu tyreoidálnych laboratórnych vyšetrení u gynekológov v zmysle usmernenia.

ANALYSIS OF THYROID DISEASE SCREENINGS IN PREGNANCY IN THE SLOVAK REPUBLIC
Goals: This work aims to find out the adherence to the professional provisions of the Slovak Ministry of Health Guidelines for the diagnosis and treatment of thyroid autoimmune diseases in women during pregnancy (Journal of the SR 39, 2009, p. 33-39),
in practice and consequently their clinical and cost effectiveness.
Methods: The basic group were women from the records of the health insurance company Dôvera, a. s. with diagnoses E.00 to E.07 who first visited a gynaecologist in 2016, with no endocrinology record from 2015. During the gynaecologist’s visit, a blood sample was taken for TSH and aTPO (4434-determination of ultra-sensitive TSH). Women who were sent by gynaecologists for endocrinological examination within three months of TSH collection were included in the trial and were followed up until the end of the year 2017. As an individual group, there were evaluated pregnant women who had a documented visit to the endocrinologist in 2015 or 2016.
Results: The group consisted of 16 891 women. 5 901 women (34.9%) had documented TSH sampling (up to 3 months after examination). 526 women (3.1%) had a subsequent endocrinological examination. In this group, 210 women (1.2%) were prescribed thyroid drugs. Of these, 6 were treated with thyreostatic therapy (2.9%) and 204 women were treated with thyroid replacement therapy (97.1%). The cost of TSH and blood collection at a gynaecological clinic in this group was € 47 857.11, aTPO - € 67 271.40, USG thyroid examinations - € 6 423.70, endocrine examinations - € 13 314.00 and medicine - € 1 055. 37. A total of 2,587 (15.3%) women had thyroid disease before pregnancy, with 905 of them taking thyroid drugs (5.4%). The cost of one case of newly diagnosed thyreopathy was € 258,40, and the cost of the treatment of newly diagnosed thyreopathy was € 647. 30.
Conclusions: The screening program is clinically and economically effective; the problem is the low level of thyroid laboratory examinations in gynaecological practice.
Keywords: thyreoid diseases, pregnancy, screening


tyreoidálne ochorenia tehotenstvo skríning
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 128 – 132
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by