Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Angiogenéza a renálny karcinóm: hľadanie nových biomarkerov a farmakoterapeutických postupov
Peter Ochodnický, Peter Křenek, Ján Klimas, Ján Švihra
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Renálny karcinóm (rRenal Cell Carcinoma - RCC) predstavuje najčastejšie sa vyskytujúci nádor obličiek a jeden z terapeuticky najrezistentnejších tumorov vôbec. Pretože prakticky chýbajú účinné diagnostické markery, mnoho pacientov je zachytených v štádiu metastáz a vyše 40 % má infaustnú prognózu. Obrovský pokrok v pochopení molekulárnych mechanizmov patogenézy RCC viedol k definovaniu centrálnej úlohy novotvorby nádorových ciev-angiogenézy pri vzniku a rozvoji tohto ochorenia. Molekuly regulujúce angiogenézu môžu slúžiť ako potenciálne prognostické markery a dokonca aj ako farmakoterapeutický cieľ v liečbe metastatického RCC. Predkladaný text sumarizuje molekulárne mechanizmy zúčastňujúce sa na angiogenéze, ich úlohu v rozvoji RCC, výsledky štúdií skúmajúcich tieto molekuly ako potenciálne biomarkery, a prehľad najnovších antiangiogénnych liečiv zavedených do terapie RCC - multikinázových inhibítorov a inhibítorov kinázy mTOR.
renálny karcinóm angiogenéza biomarkery VEGF multikinázové inhibítory
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 75-80
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by