Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Angioleiomyóm maternice a leiomyómy maternice s lymfocytovou infiltráciou diagnostikované u jednej pacientky – kazuistika
V. Bartoš, D. Klačko
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Približne 88 – 95 % všetkých leiomyómov maternice tvoria „konvenčné“ leiomyómy.
Zvyšné percento predstavujú histologické typy s určitými špecifickými morfologickými
črtami. Autori opisujú prípad 52-ročnej ženy s myomatóznym uterom,
ktorý okrem „konvenčných“ leiomyómov obsahoval dva jeho zriedkavé histologické
typy. Prvým bol angioleiomyóm tvorený mixtúrou zmnožených, prevažne hrubostenných
krvných ciev a hladkej svaloviny. Druhý typ predstavovali leiomyómy
s intratumoróznou lymfocytovou infiltráciou. V bioptickej praxi je výskyt viacerých
rozdielnych histologických typov leiomyómu v jednej maternici ojedinelý nález. Hoci
klinicky sa pravdepodobne neodlišujú, pre patológa môžu spôsobiť diferenciálnodiagnostické
ťažkosti. Pri viacpočetných leiomyómoch maternice je optimálne mikroskopicky
vyšetriť vzorky z každého samostatného uzla.

SUMMARY

Approximately 88-95 % of all uterine leiomyomas are „conventional“ leiomyomas.
The remaining proportion comprises histologic subtypes, which show some specific
morphologic features. The authors present a case of a 52-years old woman with
a myomatous uterus which besides „conventional“ leiomyomas also contained two
of their rare histologic subtypes. The first one was an angioleiomyoma. It consisted
of the mixture of a large number of the thick-wall blood vessels and the smooth muscle.
The second one were the leiomyomas with intratumorous lymphocytic infiltration.
In biopsy practice, a coincidence of several different histologic subtypes of the
leiomyomas within a single uterus is a rare finding. Although they probably do not
differ clinically, they may cause a differential-diagnostic pitfalls for a pathologist.
In case of multiple uterine leiomyomas, it is optimal to examine the samples taken
from each tumour lesion microscopically.

Keywords: uterine leiomyoma, angioleiomyoma, specific histologic subtypes
leiomyóm maternice angioleiomyóm špecifické histologické typy
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 111 – 114
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by