Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
APLIKÁCIA NOVEJ KLASIFIKÁCIE INDUKCIE PÔRODOV A JEJ VPLYV NA OPERAČNÉ UKONČENIE TEHOTNOSTI V NAŠOM SÚBORE
M. BIELIKOVÁ, T. BIELIK, T. ŠROBOVÁ, L. TOMŠA, D. VLČÁKOVÁ, V. MARTINČEK
SÚHRN
V roku 2015 Nippita a jeho kolegovia vyvinuli nový klasifikačný systém indukovaných pôrodov, ktorý je nezávislý od indikácie. Cieľom predkladanej štúdie je zhodnotenie našich výsledkov aplikácie novej klasifikácie indukcie pôrodov a jej vplyv na operačné ukončenie tehotnosti. Z celkového počtu pôrodov 3 239 bolo indukovaných 594, čo predstavuje 18,3 %. Zo všetkých indukovaných pôrodov bolo sekundárne indikovaných 167 sekcií, čo predstavuje 28,1 %. Najrizikovejšou skupinou vo vzťahu k ukončeniu indukovaného pôrodu cisárskym rezom boli ženy s cisárskym rezom v anamnéze (skupina 8). V priebehu troch rokov sme v tejto skupine zaznamenali dvojnásobný nárast indukovaných pôrodov a pokles elektívnych sekcií o polovicu. Zároveň sme sledovali nárast úspešnosti pôrodu per vias naturales o 13 %. Aplikovaný klasifikačný systém preukázal opodstatnený význam pri dlhodobom trende znižovania počtu cisárskych rezov na našom pracovisku.

SUMMARY

In 2015, Nippita et al. developed a new classification system for labour induction, independent of the indication. The presented study aims to evaluate our results of applying this classification system and its impact on surgical termination of induced labours within three years. In this period, 594 women underwent a labour induction, representing 18.3 % of the total number of 3239 deliveries. 167 caesarean section was indicated secondarily in the induced population, representing 28.1 %. The most at-risk group for caesarean delivery after labour induction was women with a previous caesarean section history (group 8). Over three years, we have noticed a twofold increase in labour induction and a decrease in the number of elective caesarean sections nearly by 50 %. At the same time, we observed a 13 % increase in the labour rate per vias naturales after induction in this group. The applied classification system proved to be an essential tool in the long-term trend of reducing the caesarean rate in our department.
Keywords: Nippita classification, induced labour, caesarean section
Nippitova klasifikácia indukovaný pôrod cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 76 – 81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by