Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ateroskleróza a vaskulárny zápal
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Koncepcia, že ateroskleróza je zápalové ochorenie, je dobre podporená histologickými, zobrazovacími, epidemiologickými a experimentálnymi dôkazmi a potvrdila to aj prelomová intervenčná štúdia s akronymom CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcome Study). V aterosklerotických plakoch sú prítomné mnohé zápalové elementy, predovšetkým makrofágy, ale i aktivované T-lymfocyty, žírne bunky, neutrofilné granulocyty i endotelové a hladkosvalové bunky, ktoré v rámci arteriosklerotického procesu môžu konvertovať na prozápalové bunky. Prítomná je tiež vysoká imunologická aktivita s interferónom gama, ale i prozápalovými cytokínmi a chemokínmi. Imunologická aktivita je schopná podporiť proces a akceleráciu aterogenézy, ale i naopak, dokáže tento proces aj blokovať. Zdá sa, že aktiváciu imunitných dejov zabezpečujú aj klasické kardiovaskulárne rizikové faktory (hypertenzia, LDL cholesterol, diabetes a i.). Aj infekcie spôsobené napríklad Chlamydiou pneumoniae alebo inými mikroorganizmami môžu stimulovať zápal a podporovať aterogenézu. Niektoré klinické štúdie preukázali, že  liečba protizápalovými liečivami (kolchicín, kanakinumab) môže byť úspešná v redukcii výskytu kardiovaskulárnych príhod, a to blokovaním zápalových dráh aterogenézy.

Atherosclerosis and vascular inflammation
The concept that atherosclerosis is an inflammatory disease, is well supported by histological, imaging, epidemiological and experimental evidence and was also proven by a milestone intervention trial with the acronym CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcome Study). Many inflammatory elements are present in atherosclerotic plaques, especially macrophages, but also active T lymphocytes, mast cells, neutrophilic granulocytes, as well as endothelial and smooth muscle cells, which can be converted to pro-inflammatory cells during the arteriosclerotic process. High immunological activity is also present in the presence of interferon gamma, but also pro-inflammatory cytokines and chemokines. Immunological activity is able to support the process and acceleration of atherogenesis, but on the contrary, it can also block this process. Activation of immune processes also seems to provide classical cardiovascular risk factors (hypertension, LDL-cholesterol, diabetes, etc.). Infections such as Chlamydia pneumoniae or other microorganisms can also stimulate inflammation and contribute to atherogenesis. Some clinical studies showed us that anti-inflammatory drugs (colchicin, canakinumab) can be successful in the reduction of cardiovascular events by blocking inflammatory pathways of atherogenesis.
Keywords: atherosclerosis, vascular inflammation, immunologic activities, antiinflammatory drugs, cardiovascular events


ateroskleróza vaskulárny zápal imunologické aktivity protizápalové liečivá kardiovaskulárne príhody
Interná med. 2021; 21 (3): 97-100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by