Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autoimunitné hemolytické anémie – špecifiká a imunohematologické nálezy
Margaréta Králiková
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Autoimunitné hemolytické anémie predstavujú skupinu anémií spôsobených tvorbou autoprotilátok proti povrchovým antigénom erytrocytov. Vznikajú v dôsledku dysregulácie imunitného dozoru pri poruche kooperácie medzi pomocnými a supresorovými T- a B-lymfocytmi. Autoprotilátky sú imunoglobulíny najčastejšie triedy IgG a IgM. Od typu imunoglobulínu závisí priebeh ochorenia a imunohematologický nález. Kľúčovým v imunohematologickej diagnostike je priamy antiglobulínový test (PAT), ktorý slúži na dôkaz väzby protilátok alebo zložiek komplementu na erytrocytoch. Sérologická inkompatibilita nepredstavuje absolútnu kontraindikáciu hemosubstitúcie, jej podanie závisí od rizika ischemických komplikácií.

Autoimmune hemolytic anaemias – specifics and immunohematological results
Autoimmune hemolytic anaemias present the group of anaemias, which are caused by the production of autoantibodies against erythrocyte surface antigens. They are made due to the immune control dysregulation by the cooperation failure between helper and suppressor T lymphocytes and B-cells. Autoantibodies are immunoglobulins IgG and IgM most often. The course of the disease and the immunohematological result depend on the type of the immunoglobulin. The key role in the immunohematological diagnostic has the direct antiglobulin test (DAT), which is used for the proof of the binding the antibody or the complement component on red blood cells. The serological incompatibility does not mean the absolute contraindication for the hemosubstitution, it depends on the risk of ischemic complications.
Keywords: autoimmune hemolytic anemia, direct antiglobulin test, indirect antiglobulin test, autoantibodies


autoimunitná hemolytická anémia priamy antiglobulínový test nepriamy antiglobulínový test autoprotilátky
Interná med. 2021; 21 (9): 377-379
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by