Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RÔZNE
Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD) Nové trendy v APD – telemedicína
Eva Kováčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Automatizovaná peritoneálna dialýza umožňuje výber z rôznych liečebných programov podľa charakteristiky pacienta, aby sa dosiahla čo najlepšia adekvátnosť liečby. Telemedicína sa v súčasnosti využíva v kardiológii, obezitológii, pôrodníctve a ďalších odboroch. Začala sa tam, kde nebolo možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť priamo. Podstatou telemedicíny je schopnosť vyšetriť pacienta na diaľku a rovnako ho na diaľku liečiť. Väčšina pacientov liečených peritoneálnou dialýzou ťaží z benefitov domácej liečby. Obojsmerná konektivita ponúka nielen možnosť monitorovať prístroj na diaľku, ale ho aj nastavovať. Vzdialený prístup umožňuje proaktívne rozhodovať o liečbe. Vďaka konektivite Sharesource majú lekári svojich pacientov na dosah.

AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS (APD)
NEW TRENDS IN APD - TELEMEDICINE
Automated peritoneal dialysis allows a choice of different treatment programs according to the patient’s characteristics in order to achieve the best possible treatment adequacy. Telemedicine is currently used in cardiology, obesity, obstetrics and other fields. It started where it was not possible to provide health care directly. The essence of telemedicine is the ability to examine the patient from a distance as well as treating him from a distance. Most patients treated with peritoneal dialysis benefit from home treatment. Two-way connectivity not only offers the possibility to monitor the device remotely, but also to set it. Remote access allows to make proactive treatment decisions. Thanks to Sharesource connectivity, doctors have their patients at their disposal.
Keywords: automated peritoneal dialysis, telemedicine, Sharesource


automatizovaná peritoneálna dialýza telemedicína Sharesource
Interná med. 2021; 21 (4): 191-195
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by