Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Bezpečnosť substitúcie rastovým hormónom u pacientov s deficitom rastového hormónu v dospelosti
Martin Kužma, Katarína Pastírová, Patrícia Páleníková, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Substitúcia rastového hormónu u pacientov s deficitom vyvoláva obavy napriek jeho dlhodobému používaniu v klinickej praxi. Vynárajú sa otázky ohľadom možného negatívneho vplyvu na ľudský organizmus. Tento článok prináša sumarizáciu výsledkov štúdií, ktoré boli publikované v posledných rokoch na túto problematiku. Zaoberá sa rizikom celkovej a kardiovaskulárnej mortality, poruchou glukózového metabolizmu, možným vznikom DM a vplyvom na rast a rekurenciu tumorov. Prináša závery z pozorovania použitia rastového hormónu u tehotných žien.

Safety of growth hormone replacement in adult growth hormone deficiency
Growth hormone replacement in patients with deficiency is a cause for concern despite its long-term use in clinical practice. Questions arise about the possible negative impact on the human body. This article summarizes the results of studies that have been published in recent years on this issue. It deals with the risk of general and cardiovascular mortality, impaired glucose metabolism, the possible development of DM and the impact on tumor growth and recurrence. It also draws conclusions from observing the use of growth hormone in pregnant women.
Keywords: growth hormone, safety, malignancy, morbidity


rastový hormón bezpečnosť malignita morbidita
Interná med. 2021; 21 (3): 131-134
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by