Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarkery pri akútnych a chronických chorobách obličiek
Ivana Valočiková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2020
Akútne aj chronické ochorenia obličiek (AKI a CKD) sa stali pre ich narastajúcu incidenciu globálnym problémom. Podľa WHO každoročne asi 850 000 pacientov dospeje do štádia terminálneho zlyhania obličiek. Posledné roky priniesli novšie možnosti diagnostikovania, či už akútnych, alebo chronických ochorení obličiek, a to pomocou biomarkerov. K najčastejšie využívaným metódam v nefrológii patrí tzv. zlatý štandard – a to urea, kreatinín, cystatín C, proteinúria, albuminúria, GF a TR. Medzi najdôležitejšie biomarkery akútneho poškodenia obličiek patria okrem bežne užívaného zlatého štandardu najmä interleukín-18, kidney injury molecule-1 – KIM-1, fatty acid binding protein – FABP, neutrophile gelatinase associated lipocalin – NGAL a N-acetyl glucose aminidase – NAG. V podstate tie isté
markery dokážu predvídať progresiu chronických ochorení obličiek. Okrem spomínaných markerov je významný
FGF-23, ktorý je najmä prognostickým faktorom kardiovaskulárnej morbidity aj mortality. Fibrotizáciu obličiek deteguje rastový faktor spojivového tkaniva – CTGF connective tissue growth factor a TGF-β – transformujúci rastový faktor-β,transforming growth factor-β. Ideálny biomarker by mal byť hlavne stanoviteľný v bežných vzorkách (krv, moč), senzitívny, ľahko interpretovateľný a cenovo dostupný.

Biomarkers in acute and chronic kidney diseases
Acute kidney injury (AKI) and chronic kidney disease (CKD) are increasing in incidence and so they became a serious health problem. According to WHO, approximately 850 000 patients develop ESRD every year. Recent years have brought new possibilities for diagnosing either acute or chronic kidney disease, using biomarkers. The most frequently used methods in nephrology include so called „gold standard“ - urea, creatinine, proteinuria, albuminuria and GFR. Among the most important biomarkers in AKI in addition to the commonly used gold standard, are interleukin-18, kidney injury molecule-1 KIM-1, neutrophil gelatinase associated lipocalin – NGAL, fatty acid binding protein –FABP, and N-acety glucose aminidase – NAG. Basically, the same markers can predict the progression of CKD. In addition to the mentioned markers FGF-23 is also important, it is mainly the prognostic factor for cardiovascular morbidity and mortality in patients wit CKD. Renal fibrosis is detected by connective tissue growth factor – CTGF and TGF-β – transforming growth factor-β. The ideal biomarkers should be detectable in common samples (blood, urine), sensitive, easy to interpret and affordable.
Keywords: acute and chronic kidney disease, standard diagnostic methods, new serum and urine biomarkers, possibilities of early diagnosis of kidney damage
akútne a chronické choroby obličiek štandardné diagnostické metódy nové sérové a močové biomarkery možnosti včasnej diagnostiky poškodenia obličiek
Interná med. 2020; 20 (7-8): 321-325
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by