Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarkery v diagnostike de novo vzniknutého a rekurentného karcinómu prsníka
M. Matta, P. Dubinsky, P. Suchánek, M Horánska
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Karcinóm prsníka patrí medzi závažné onkologické ochorenia, je zodpovedný za druhý najvyšší počet úmrtí žien na onkologickú diagnózu v rozvinutých krajinách. Príčina je hlavne v neskorom záchyte ochorenia. Celosvetovo sa vynakladá značné úsilie na identifikáciu nových biomarkerov, ktoré by mohli byť užitočné pre klinickú prax. Využitie biomarkerov v klinickej praxi si však vyžaduje najprv validovanú analýzu stoviek a niekedy tisícov vzoriek, s cieľom adekvátneho posúdenia prípadnej variability v expresii biomarkerov, prítomných vo vzorkách získaných od pacientov. Tieto okolnosti sú naďalej otvorenou výzvou pri hľadaní, validácii a následnej využiteľnosti nových biomarkerov v klinickej praxi.

Biomarkers in the diagnosis of newly developed and recurrent breast cancer
Breast cancer is one of the major oncological diseases that is responsible for the second highest number of deaths for this diagnosis in developed countries. The cause of the condition is mainly in the late detection of the disease. Significant efforts are being made globally to identify new biomarkers, that could be useful for clinical practice. However, the use of biomarkers in clinical practice requires validated analysis of hundreds and sometimes thousands of samples in order to adequately assess the potential variability in the expression of biomarkers present in patient samples. Circumstances remain an open challenge in the research, validation and subsequent use
of new biomarkers in clinical practice.
Keywords: breast cancer, biomarker
karcinóm prsníka biomarker
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 52 – 57
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by