Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Neurológia
Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov (medication overuse headache – MOH) a biologická liečba
Zoltán Goldenberg
Bolesti hlavy sú jedným z hlavných problémov verejného zdravia vzhľadom na veľké množstvo súvisiacich zdravotných
postihnutí a finančných nákladov pre jednotlivcov aj pre spoločnosť. Nesprávne používanie symptomatických
liekov na bolesti hlavy môže paradoxne viesť k bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov (medication overuse
headache - MOH). Migréna a bolesti hlavy tenzného typu majú vyšší potenciál pre rozvoj MOH ako iné primárne
bolesti hlavy. Úspešnosť liečby je závislá na motivácii, predchádzajúcich zlyhaniach detoxikácie a komorbidných
psychiatrických chorobách a vysokej miere predčasného ukončenia liečby. Predpokladá sa, že zvýšená expresia
a uvoľňovanie CGRP hrá úlohu pri vývoji zvýšenej citlivosti na vnímanie bolesti, ktorá podporuje rozvoj MOH, a teda
súčasné chápanie patofyziológie MOH podporuje úlohu monoklonálnych protilátok proti CGRP alebo CGRP receptora
pri znižovaní MOH.

Medication overuse headache (MOH) and biological treatment
Headache is one of the main public health problems due to the large number of related disabilities and financial costs
for individuals and society. Improper use of symptomatic headache medications can paradoxically lead to medication
overuse headache (MOH). Migraine and tension-type headache have a higher potential for the development of
MOH than other primary headaches. The success of the treatment depends on motivation, previous detoxification
failures and comorbid psychiatric illnesses, and a high rate of early treatment discontinuation. Increased CGRP expression
and release is expected to play a role in the development of increased sensitivity to pain perception that
promotes MOH, and thus the current understanding of the pathophysiology of MOH supports the role of anti-CGRP
or anti-CGRP receptor monoclonal antibodies in the prevention of MOH.
Keywords: Medication overuse headache (MOH), monoclonal antibody, CGRP
Medication overuse headache (MOH) monoklonálne protilátky CGRP
Neurológia 2021; 16 (2): 119-122
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by