Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Celkové prežívanie pacientov so sarkomatoidne dediferencovaným karcinóm obličky
Ján Šulgan, Martin Jonáš, Roman Tomaškin, Ján Švihra, Eliáš Boris, Pavol Slávik, Ján Ľupták
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Ciele: Cieľom našej práce je retrospektívne zhodnotenie súboru pacientov operovaných na našom pracovisku so sarkomatoidne
dediferencovaným karcinómom obličky so zameraním na štádium ochorenia a na celkové prežívanie pacientov
po operácii.
Materiál a metódy: Súbor pozostával zo 72 pacientov operovaných na Urologickej klinike UNM Martin v rokoch
2004 – 2014. Pacienti podstúpili radikálnu nefrektómiu (otvorene a laparoskopicky), lymfadenektómiu pri klinicky pozitívnych
lymfatických uzlinách, metastazektómiu pri solitárnych resekabilných metastázach a malá skupina pacientov
aj cytoreduktívnu nefrektómiu. K analýze sme mali dostatok údajov z archívu kliniky. Všetky údaje boli vyhodnotené
štandardnými metódami deskriptívnej a analytickej štatistiky vrátane Kaplanovej-Meierovej krivky.
Výsledky: Do štúdie bolo zahrnutých 72 pacientov v priemernom veku 62,7 roka (rozsah 40 – 84 rokov). Počet mužov
bol 36 (50 %), počet žien bol identický. Priemerná veľkosť tumoru bola 9,1 cm (SD ± 3,6 cm). Fuhrmanovej nukleárny
grading bol u všetkých pacientov najvyšší možný – G4. V štádiu T1 bolo 10 (13,9 %) chorých, v T2 štádiu 2 (2,8 %) pacienti.
T3a štádium bolo zaznamenané u 28 (38,8 %) pacientov, T3b štádium u 24 (33,3 %) chorých, 8 (11,1 %) prípadov
bolo v štádiu T4. Metastaticky postihnuté lymfatické uzliny boli v 14 (19,4 %) prípadoch. Distančné metastázy boli zachytené
u 25 (34,7 %) pacientov. Z hľadiska operačnej techniky dominoval transperitoneálny prístup v 67 (93,1 %). Celkové
prežívanie bolo v prvom roku 76,3 %. V druhom roku sledovania však zomrela viac ako polovica pacientov a celkové
prežívanie bolo len 47,2 %.V treťom roku dispenzára sme zaznamenali celkové prežívanie 36,1 %. Celkové prežívanie
vo štvrtom roku bolo 26 %, 5 rokov v sledovaní sa dožilo 20 % pacientov.
Závery: Sarkomatoidne dediferencovaný karcinóm predstavuje z biologického aj z klinického hľadiska najagresívnejší
typ karcinómu obličky. Momentálne nemáme multicentrické randomizované štúdie zaoberajúce sa jeho včasnou diagnostikou
a liečbou. Dôsledné poznanie jeho biologického správania, intenzifikované pooperačné sledovanie, agresívna
chirurgická a medikamentózna terapia sú dôležité faktory prispievajúce k zlepšeniu prognózy pacientov s týmto histologickým
typom nádoru.
sarkomatoidne dediferencovaný karcinóm obličky prežívanie
Klin. urol. 2016; 12 (1): 18-21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by