Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Chirurgia karcinómu pankreasu: aktuálne výzvy a kontroverzie
Miroslav Tomáš, Peter Dubovan, Jozef Dolník, Ramadan Aziri, Miroslav Jurík, Jana Pavlendová, Robert Duchoň, Daniel Pinďák
Rozvoj operačných techník a špecializácie pankreatickej chirurgie a perioperačnej medicíny s manažmentom komplikácií zlepšil v posledných desaťročiach chirurgické a dlhodobé onkologické výsledky v chirurgii pankreasu. Historicky udávaná morbidita a najmä mortalita až 80 % dnes klesla pod 5 %. Definovaný pokrok chirurgie pankreasu zatiaľ nepriniesol očakávané zlepšenie v dlhodobých výsledkoch prežívania pacientov s karcinómom pankreasu. Tento prehľad sumarizuje súčasný stav a zaoberá sa špecifickými aspektmi chirurgickej liečby malignít pankreasu vrátane neoadjuvantnej terapie, cievnych resekcií, rozšírenej resekcie a lymfadenektómie a súčasného stavu minimálne invazívnej chirurgie pankreatického karcinómu.

Pancreatic cancer surgery: current challenges and controversies
In recent decades, the development of surgical techniques and specialization in pancreatic surgery and perioperative medicine with complication management has improved surgical and long-term oncological results. Historically reported morbidity and mortality of up to 80% have fallen below 5% today. The defined progress of pancreatic surgery has not yet yielded the expected improvement in the long-term survival of patients with pancreatic cancer. This review summarizes the current state and addresses specific aspects of surgical treatment of pancreatic malignancies, including neoadjuvant therapy, vascular resections, advanced resection and lymphadenectomy, and the current state of minimally invasive pancreatic cancer surgery.
Keywords: vascular resection, extended resection, minimally invasive pancreatic surgery, lymphadenectomy, neoadjuvant chemotherapy, pancreatectomy
cievna resekcia rozšírená resekcia minimálne invazívna chirurgia pankreasu lymfadenektómia neoadjuvantná chemoterapia pankreatektómia
Gastroenterol. prax 2022; 21 (2): 82-86
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by