Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Andrológia
Chirurgická liečba zakrivení penisu u pacientov s Peyronieho chorobou s použitím heterológnych štepov – xenograftov pomocou Egydiovej techniky
Peter Weibl, Ralf Herwig
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Cieľ: Cieľom štúdie bolo analyzovať krátkodobé výsledky chirurgickej liečby (incízia plaku s parciálnou excíziou a následnou
implantáciou heterológnych štepov – xenograftov – podľa Egydiovej techniky) v skupine pacientov s uniplanárnou
alebo komplexnou deformitou penisu na podklade Peyronieho choroby.
Materiál a metódy: Z celkového súboru 51 pacientov u 39 bol použitý ako xenograft bovinný perikard; v 9 prípadoch
Tachosil (tkanivové lepidlo) a u zvyšných 3 pacientov Surgimend (kolagénový matrix). Priemerný čas sledovania bol
31 mesiacov (12 – 57 mesiacov).
Výsledky: Priemerný vek pacientov bol 51 ± 9 rokov (rozmedzie 28 – 63 rokov). Každý pacient mal nález uniplanárnej
(34 pts/66,7 %); biplanárnej deformity (17 pts/33,3 %), ktorá kompromitovala pohlavný styk. Priemerné trvanie implantácie
graftového materiálu bolo porovnateľné pri použití bovinného perikardu; kolagénového matrixu a tkanivového
lepidla (36, 41 a 9 minút). Takmer všetci pacienti zaznamenali subjektívne a objektívne zlepšenie deformity penisu
(46 pts/90,2 %). U 3 pts pretrvávala reziduálna deviácia penisu (< 20°), ktorá neviedla k celkovej nespokojnosti. Priemerná
dĺžka penisu (natiahnutý penis v pokoji) predoperačne bola 13,7 cm (10 – 16,5 cm), po zákroku (9 – 12 mesiacov) bola
15,3 cm (9,5 – 17,8 cm). Zníženie citlivosti v oblasti glans penis uviedli 11 pacienti (21,6 %). Celková hodnota IIEF-5 skóre
predoperačne a pooperačne bola 17 (16 – 21) a 20,5 (20 – 23 – v období 9 – 12 mesiacov po zákroku). Výskyt de novo
erektilnej dysfunkcie nebol zaznamenaný u žiadneho pacienta, aj keď u 11 pacientov (21,6 %) bolo zaznamenané zníženie
IEFF-5 skóre (priemerne o 3-4 body).
Záver: V rámci krátkeho pooperačného sledovania boli naše výsledky porovnateľné s doterajšími publikovanými dátami.
Kritickým krokom k úspešnej liečbe stabilnej deformity penisu je správne načasovanie a stanovenie indikácie pre
daný typ chirurgickej liečby. Na základe optimálnej selekcie a predoperačnej prípravy možno dosiahnuť veľmi uspokojivé
funkčné výsledky.
Peyronieho choroba deformita penisu zakrivenie penisu bovinný perikard Egydiova technika
Klin. urol. 2016; 12 (3): 126-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by