Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Chromofóbny karcinóm obličky
Vladimír Bartoš1, Oľga Zacharová1, Dušan Pokorný1, Roman Mráz2, Juraj Mikuláš2, Peter Laurinc2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Cieľ: Cieľom našej práce bolo sledovať zastúpenie ChRCC v súbore pacientov a hodnotiť základné klinicko-patologické ukazovatele ochorenia. Materiál a metodika: V štúdii sme hodnotili všetky prípady histologicky verifikovaných karcinómov z renálnych buniek, ktoré boli diagnostikované na oddelení patologickej anatómie FNsP v Žiline v období január 2010 – apríl 2012. Výsledky: Zo súboru 137 karcinómov obličky sme potvrdili 5 prípadov (3,6 %) ChRCC získaných od 5 pacientov (1 muž, 4 ženy) vo vekovom rozpätí 51-72 rokov (priemerný vek 64,2 roka). Všetky vyrastali z pravej obličky, boli unifokálne, ostro ohraničené a ich najväčší rozmer varíroval od 2,5 cm do 6,5 cm (priemer 4,3 cm). V 4 prípadoch išlo o patologické štádium lokalizované na obličku (pT1a a pT1b) a jeden karcinóm zodpovedal štádiu pT3b. Histologicky predstavovali 4 lézie klasický variant a jeden nádor eozinofilný variant ChRCC. Vo všetkých prípadoch sa cytoplazma nádorových buniek intenzívne a difúzne farbila na modro pri farbení Halovou metodikou. Všetky karcinómy zodpovedali stupňu diferenciácie 1. Nekrotické zmeny minimálneho rozsahu sme potvrdili v jednom prípade a sarkomatoidné zmeny sme nezaznamenali v žiadnej lézii. Záver: ChRCC je zriedkavým typom karcinómu obličky so špecifickými histomorfologickými črtami. Pri bioptickom vyšetrení môže niekedy vyvolávať značné diferenciálnodiagnostické rozpaky, najmä pri odlíšení od onkocytómu, ktorý predstavuje benígny nádor s úplne odlišnou prognózou a manažmentom. Dôležité je taktiež zamerať sa aj na vyhľadávanie prípadných sarkomatoidných zmien, ktoré pri tomto type RCC vznikajú najčastejšie a ktoré zhoršujú celkový priebeh ochorenia
chromofóbny karcinóm obličky onkocytóm prognóza
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 75-78
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by