Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téme čísla
Chronická liečba a sekundárna prevencia pľúcnej embólie
Matej Moščovič, Mária Rašiová, Martin Koščo
Cieľom chronickej liečby pľúcnej embólie je plynulo nadviazať na ukončenú liečbu akútnej príhody a z dlhodobého hľadiska zabrániť rekurencii venózneho tromboembolizmu. Z terapeutických možností antikoagulačnej liečby aktuálne dominuje využitie priamych orálnych antikoagulancií. Ich dôležitým benefitom je možnosť podávania nižších dávok po ukončení 3–6-mesačnej liečby plnými dávkami. Chronickú liečbu možno zvažovať u pacientov s pretrvávajúcim rizikom recidívy ochorenia v závislosti od rizika krvácania. Nateraz však neexistuje jeden univerzálny liečebný postup, ktorý by bol vhodný pre každého pacienta.

Chronic treatment and secondary prevention of pulmonary embolism
Chronic treatment of pulmonary embolism aims to follow up the completed treatment of an acute episode and prevent the recurrence of venous thromboembolism from the long-term point of view. Direct oral anticoagulants currently dominate other therapeutic anticoagulant therapies. A great benefit of this treatment is the possibility of administering lower doses after the completion of 3-6-month therapy with total doses. Chronic treatment may be considered in patients at persistent risk of disease recurrence, depending on the risk of bleeding. So far, there is no one-size-fits-all treatment for every patient.
Keywords: pulmonary embolism, chronic treatment, anticoagulants, venous thromboembolism
pľúcna embólia chronická liečba antikoagulanciá venózny tromboembolizmus
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 103-107
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by