Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronická obštrukčná choroba pľúc a vplyv jej liečby na kardiovaskulárne riziko
Štefan Laššán, Monika Laššánová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Kardiovaskulárne (KV) ochorenia majú s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) množstvo spoločných rizikových faktorov, pričom prevalencia a incidencia KV ochorení je u pacientov s CHOCHP vyššia, a vo všeobecnosti zvyšujú frekvenciu exacerbácií aj mortalitu u pacientov s CHOCHP. Liečba KV komorbidít je pre pneumológa rovnako dôležitá ako plne vyťažená liečba základného ochorenia – CHOCHP. Ukazuje sa, že farmakologická liečba zameraná na CHOCHP má potenciál priaznivo ovplyvniť ukazovatele KV rizika. Bezpečnostný profil všetkých tried inhalačných liečiv schválených na liečbu CHOCHP je priaznivý aj z pohľadu KV nežiaducich účinkov, respektíve významne prevažuje dosiahnuteľný prospech nad potenciálnymi rizikami.

Chronic obstructive pulmonary disease and the impact of its treatment on cardiovascular risk
Cardiovascular disease (CVDs) share with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) many common risk factors, while the prevalence and incidence of CVDs in patient with COPD is higher. They generally increase the frequency of exacerbations and mortality in patients with COPD. The treatment of CD comorbidities is for a pneulomologist same important as full treatment of the basic disease – COPD. It is indicated that the pharmacological treatment focused on CODV has a potential to influence the indicators of CV risk favourably. The safety profile of all classes of inhalation medications approved for the treatment of CODV is favourable also from the view of CV adverse effects or significantly prevails an achievable benefit over potential risks.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, inhalation β2-symphatomimetics, inhalation anticholinergics, inhalation corticosteroids


chronická obštrukčná choroba pľúc kardiovaskulárne ochorenia inhalačné β2-sympatomimetiká inhalačné anticholinergiká inhalačné kortikosteroidy
Interná med. 2020; 20 (6): 281-287
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by