Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: FUNKČNÁ UROLÓGIA
Chronická prostatitída/syndróm chronickej panvovej bolesti
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Chronická prostatitída/syndróm chronickej panvovej bolesti (CP/CPPS – chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome) je komplexný stav, ktorý je príčinou signifikantnej morbidity a zníženej kvality života. Bolesť je všeobecne dominantným príznakom u pacientov s CP/CPPS. Presná diagnóza a starostlivé hodnotenie klinického obrazu každého pacienta dovolí úspešnú individualizovanú liečbu zameranú na fenotyp. Klasifikačný nástroj UPOINT (urinary – močový, psychosocial – psychosociálny, organ specific – orgánovošpecifický, infection – infekčný, neurologic – neurologický, tenderness – citlivý až bolestivý) umožňuje identifikáciu až šiestich klinicky definovaných domén a pomôže zjednodušiť prístup pre liečiaceho lekára. Špecifická multimodálna terapia zameraná na jednotlivé fenotypy môže viesť k výraznejšej efektivite. Multidisciplinárna spolupráca je väčšinou nutná. Cieľom článku je podať prehľad o etiopatogenéze, súčasných diagnostických a liečebných postupoch u pacientov s CP/CPPS. Veľa otázok zostáva zatiaľ nezodpovedaných.

Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome
Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) is a complex condition that causes significant morbidity and decreased quality of life. Pain is generally the dominant symptom in CP/CPPS patients. Accurate diagnosis and careful assessment of each patient’s clinical picture allows successful, individualized phenotypic treatment. The UPOINT (urinary, psychosocial, organ-specific, infection, neurologic, tenderness) classification tool allows identification of up to six clinically defined domains and will help simplify the approach for the treating physician. Specific multimodal therapy focused on individual phenotypes may lead to greater efficacy. Multidisciplinary cooperation is usually a necessity. The article aims to provide an overview of etiopathogenesis, current diagnostic and therapeutic procedures in patients with CP/CPPS. Many questions remain unanswered.
Keywords: CP/CPPS - etiopathogenesis - diagnostics – treatment
CP/CPPS etiopatogenéza diagnostika liečba
Klin urol 2020; 16 (1): 33 – 39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by