Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Chronické ochorenie obličiek z pohľadu pôrodníka a gynekológa
K. BIRINGER, I. DEDINSKÁ, T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, Z. BIRINGEROVÁ, E. KÚDELA
Oplodnenie, tehotenstvo, pôrod a popôrodná starostlivosť u žien s chronickým ochorením obličiek predstavujú špecifický prístup gynekológov, pôrodníkov a nefrológov spojený s istými obavami. Kým manažment hypertenzných ochorení alterujúcich renálne funkcie (napr. preeklampsia) je relatívne štandardný, v posledných rokoch pribúda počet pacientok s rôznymi chronickými ochoreniami obličiek či pacientok po ich transplantácii, u ktorých neexistujú všeobecné odporúčané postupy starostlivosti. Tehotenstvo zvyšuje riziko zhoršenia renálnych funkcií, čo môže u niektorých pacientok viesť k progresii až do tzv. end-stage renal disease. Manažment takýchto pacientok by sa mal začať s dostatočným časovým predstihom ešte v predkoncepčnom období. Naša práca má ambíciu poskytnúť ucelený stručný prehľad o špecifikách chronických renálnych ochorení z pohľadu pôrodníka a gynekológa.
 
CHRONIC KIDNEY DISEASE FROM THE VIEW OF AN OBSTETRICIAN AND A GYNAECOLOGIST
Fertilization, pregnancy, childbirth and postnatal care in women with chronic kidney disease need a specific approach of gynaecologists, obstetricians and nephrologists with a certain concern. While management of hypertensive disorders altering renal functions (e.g. pre-eclampsia) is relatively standard, in recent years raises the number of patients with various chronic kidney diseases, or those after kidney transplantation, who do not have general recommended guidelines of care. As pregnancy increases the risk of renal deterioration, which may lead to progression to end-stage renal disease, the management of such patients should begin in the preconception phase. Our work aims to provide a brief comprehensive overview of the specifics of chronic renal diseases from the perspective of an obstetrician and a gynaecologist.
Keywords: chronic renal disease, pregnancy, dialysis, fertility
chronické ochorenie obličiek gravidita dialýza fertilita
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 60 – 66
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by