Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a choroby endokrinného systému
Alena Szökeová, Jarmila Vojtková, Matúš Igaz
Podľa aktuálnych informácií, infekcia Covid-19 u detí s kompenzovaným chronickým ochorením endokrinného systému prebieha porovnateľne ako u ich rovesníkov. Deti s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitom môžu mať poruchy imunitného systému a následné zvýšené riziko infekcie. Podľa odporúčaní medzinárodných odborných spoločností je manažment infekcie Covid-19 u pacienta s diabetom mellitom a s adrenálnou insuficienciou v zásade rovnaký ako pri iných akútnych ochoreniach. Aj keď v súčasnosti chýbajú informácie o súvise medzi Covid-19 a následnými endokrinnými poruchami u detí, niektoré aspekty možno predpokladať podľa priebehu epidémie SARS v roku 2003. U dospelých pacientov s touto infekciou boli pozorované niektoré endokrinopatie (centrálny hypokorticizmus, tyreopatie, zmeny koncentrácií pohlavných hormónov, hyperglykémia), z ktorých väčšina bola prechodného charakteru.

COVID-19 and disorders of endocrine system
According to actual information, COVID-19 infection in children with compensated chronic disease of endocrine system has similar course compared to their peers. Children with poor compensared diabetes mellitus may have disorders of immune system and increased risk of infection. According to recommendations of international scientific societies, management of COVID-19 infection in a patient with diabetes mellitus and with adrenal insufficiency is comparable to other acute diseases. Currently, there is lack of information about an association between COVID-19 and consequent endocrine disorders in children; however, some aspects may be assumed according to epidemy of SARS in 2003. In adults with this infection, some endocrinopathies (central hypocorticims, thyreopathies, changes in concentration of sexual hormones, hyperglycemia) were observed and majority of them were temporary.
Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, endocrine disorders
Covid-19 diabetes mellitus endokrinné poruchy
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 98-100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by