Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a hematologické a onkologické ochorenia vrátane onkologickej liečby
Michaela Murgašová, Terézia Kráľová
Ochorenie Covid-19 spôsobené pandemickým koronavírusom SARS-CoV-2 zvyčajne u detí prebieha mierne, ale u rizikových pacientov môže byť priebeh choroby ťažký alebo až ohrozujúci život. Onkologickí a hematologickí pacienti sú imunokompromitovaní v dôsledku malígneho ochorenia a jeho liečby. Autori v článku prezentujú prehľad skúseností viacerých pracovísk s priebehom tohto ochorenia u onkologických a hematologických pacientov so zameraním na detskú populáciu. Prinášajú tiež prehľad odporúčaní jednotlivých pediatrických onkologických spoločností, ako postupovať v starostlivosti, diagnostike a liečbe u detských onkologických pacientov a tiež u vyliečených pacientov. Stručne prezentujú aj odporúčania týkajúce sa transfúznej liečby.

COVID-19 and hematologic and oncological pediatric patients
COVID-19 caused by SARS-CoV-2 pandemic coronavirus has usually mild course in children, but in some patients in risk it may be severe or life-threatening. Oncological and hematologic patients are immunocompromised due to their malignant disease and its treatment. The authors present an overview of experiences of many oncological centers with course of this viral infection in oncological and hematological patients focused on the pediatric population. They also provide a summary of the recommendations of different pediatric oncology groups how to take care, make a diagnosis and treat pediatric oncology patients and also survivors. They also present short recommendations for transfusion therapy.
Keywords: COVID-19, child, hematologic and oncological disease, immunosupresion, transfusion
Covid-19 dieťa hematologické a onkologické ochorenia imunosupresia transfúzia
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 141-144
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by