Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a jeho špecifiká pre detský vek
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Miloš Jeseňák
Pandémia novým koronavírusom SARS-CoV-2 postihuje všetky vekové kategórie. Detskí pacienti môžu mať buď asymptomatický priebeh, alebo z klinických príznakov najčastejšie horúčku, kašeľ alebo príznaky infekcie horných dýchacích ciest. V literatúre bol zaznamenaný minimálny počet kritických pacientov v detskom veku, mortalita vo vekovej kategórii 10 až 19 rokov je len okolo 0,2 %. Laboratórne vo včasnej fáze ochorenia môže byť počet leukocytov variabilný, u kriticky chorých pacientov však nachádzame leukopéniu so závažnou lymfopéniou. Z biochemických parametrov je prítomná elevácia CRP, obvykle negativita prokalcitonínu, u kriticky chorých pacientov abnormálne hodnoty svalových, kardiálnych a pečeňových enzýmov, laktátdehydrogenázy. Základným štandardom v diagnostike je rtg. hrudníka s obrazom pneumónie (najčastejšie bilaterálnej) často aj s pleurálnymi výpotkami. U detí s preukázanou pozitivitou Covid-19 aj bez závažnej klinickej symptomatológie je však vhodnejšie včasné CT vyšetrenie hrudníka. V tomto článku sme sa zamerali na špecifiká Covid-19 v detskom veku. Naším cieľom bolo prispieť k aktuálnej situácii a sprehľadniť dostupné literárne údaje pre pediatrickú verejnosť.

COVID-19 and its specifics in children
The pandemic with the new SARS-CoV-2 coronavirus affects all ages. Pediatric patients may have either an asymptomatic course or, most commonly, clinical signs of fever, cough, or symptoms of upper respiratory tract infection. In the literature, only a minimum number of critical patients in childhood have been reported; mortality in the age range from 10 to 19 years is only about 0.2%. In the early stages of the disease, the number of leukocytes may be variable, but in critically ill patients we find leukopenia with severe lymphopenia. Among biochemical parameters we usually find elevation of CRP and negativity of procalcitonin. In critically ill patients we can find abnormal values of muscle, cardiac and liver enzymes, lactatedehydrogenase. The basic standard in diagnosis is chest X-ray with pneumonia (usually bilateral), usually with pleural effusions. However, in children with proven COVID-19 positivity without severe clinical symptomatology, early CT examination of the chest is preferable. In this article we looked at the specificities of COVID-19 in childhood. Our aim was to contribute to the current situation and to make the available literature data for the pediatricians more clear.
Keywords: COVID-19, children, morbidity, mortality, clinical symptomatology, laboratory picture, imaging tests
Covid-19 deti morbidita mortalita klinická symptomatológia laboratórny obraz zobrazovacie vyšetrenia
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 83-86
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by