Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika feochromocytómu a paragangliómu: update
Ivana Jochmanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Feochromocytóm (FEO) a paraganglióm (PGL) sú zriedkavé katecholamíny produkujúce neuroendokrinné tumory vychádzajúce z drene nadobličky alebo z extraadrenálnych sympatikových a parasympatikových ganglií. Aj keď sa FEO/PGL väčšinou považujú za benígne tumory, metastatické ochorenie je pomerne časté, predovšetkým u pacientov so špecifickým genetickým pozadím. Napriek pokroku v porozumení molekulárnym a metabolickým zmenám asociovaným s tumorigenézou predstavuje diagnostika a liečba metastatického FEO/PGL stále veľkú výzvu.

Update on pheochromocytoma and paraganglioma diagnosis
Pheochromocytoma (PHEO) and paraganglioma (PGL) are rare catecholamines producing neuroendocrine tumors arising from adrenal medulla or extra-adrenal sympathetic and parasympathetic ganglia. Although most of the PHEOs/PGLs are considered benign, metastatic disease is quite common, especially in patients with particular genetic background. Despite the advances in understanding molecular and metabolic changes associated with tumorigenesis, diagnosis and therapy of metastatic PHEO/PGL are still challenging.
Keywords: pheochromocytoma, paraganglioma, diagnostics, management
feochromocytóm paraganglióm diagnostika manažment
Interná med. 2018; 18 (9): 399-403
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by