Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Dievča s výškou v pásme tretieho percentilu
Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Mária Kecerová , Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Autori uvádzajú kazuistiku dievčaťa s nízkym vzrastom v pásme tretieho percentilu, ktoré sa dostavilo na endokrinologické
vyšetrenie vo veku 15 rokov s pubertou v štádiu Tanner 3. V klinickom obraze dominovala nadhmotnosť, kratší
krk, tvár bez dysmorfie, početné pigmentové névy a ulnárna deviácia na ľavej ruke s kontraktúrou tretieho prsta. Vzhľadom
na nález subklinickej hypotyreózy bola indikovaná liečba levotyroxínom, porucha glukózovej tolerancie bola riešená
režimovými opatreniami. Genetické vyšetrenie odhalilo karyotyp 45,X/46,Xpsu idic(X) v pomere bunkových línií
66 %/34 %, so záverom – Turnerov syndróm v mozaike. Liečba rastovým hormónom nebola indikovaná pre pokročilú
kostnú zrelosť a nulový rastový prírastok počas šiestich mesiacov. Výsledky hormónových analýz a vyšetrenie MR malej
panvy nesvedčili pre nutnosť substitúcie ženskými pohlavnými hormónmi. Turnerov syndróm je v našich podmienkach
značne poddiagnostikovaný, najmä jeho oligosymptomatické formy, ktoré súvisia s mozaikou Turnerovho syndrómu.
nízky vzrast Turnerov syndróm mozaika
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (4): 193-195
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by