Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dlhodobá chorobnosť extrémne nezrelých novorodencov
René Gumulák, Silvia Mikolajčíková, Peter Bánovčin, Mirko Zibolen
Extrémne nezrelý novorodenec je dieťa narodené pred ukončeným 28. týždňom tehotenstva s hmotnosťou obvykle nižšou ako 1 000 gramov. Charakterizuje ho závažná nezrelosť všetkých orgánových systémov, ktorá má zásadný vplyv na ich funkciu. U extrémne nezrelých novorodencov možno očakávať rôzne včasné aj neskoré komplikácie súvisiace s nezrelosťou, ale aj morbiditou. Miera ich mortality a morbidity sa počas posledných desaťročí mimoriadne znížila. Zlepšené prežívanie novorodencov však prináša množstvo, hlavne neskorších, komplikácií. Pre ich včasnú diagnostiku a prevenciu je potrebné poznať základnú patofyziológiu, klinický obraz a možnosti liečby. Cieľom práce je sumarizovanie najčastejších ochorení extrémne nezrelých novorodencov s dôrazom na význam pri následnej starostlivosti po prepustení.

Long-term morbidity in extremely premature infants
An extremely premature infant is an infant born before the end of the 28th week of pregnacy with fewer than 1000 grams. It is characterised by severe immaturity of all organ systems, which significantly impacts their physiological functions. In extremely premature newborns, various early and late complications related to immaturity and morbidity can be expected. Their mortality and morbidity rates have fallen dramatically in recent decades. However, improved survival of such a newborn brings several mainly later-on complications. Their early diagnosis and prevention need to know the basic pathophysiology, clinical presentation, and treatment options. The work aims to summarise the most common diseases of highly premature newborns, emphasising the importance of follow-up care after discharge.
Keywords: extremely premature newborn, morbidity, care


extrémne nezrelý novorodenec morbidita dlhodobá starostlivosť
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 246-250
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by