Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dôsledky prerušenia farmakoterapie statínmi
Milan Kriška, Monika Laššanová, Jana Tisoňová, Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
Statíny, celkovo aj v súčasnosti patria k najčastejšie predpisovanej skupine liečiv. Stúpajúci počet štúdií jednoznačne
potvrdzuje pri ich užívaní významné zníženie morbidity a kardiovaskulárnej mortality v rámci sekundárnej prevencie.
Napriek tomu väčšina existujúcich prác, ktoré neadekvátne zvýrazňujú riziká statínov, hlavne výskyt myopatie
u starších ľudí, ale väčšina prác potvrdzuje dôležitosť ich používania aj u vyšších vekových skupín a upozorňuje na
nepriaznivé dôsledky ich vynechania z terapeutických preventívnych schém. V prezentovanej práci analyzujeme
príčiny prerušenia terapie, poukazujeme na na nebezpečie vzniku syndrómu z vynechania a poukazujeme na
možnosti „reštartu“ farmakoterapie statínmi.

Consequences of discontinuation of statin pharmacotherapy

Statins in common and at presence belong to the most often prescribed group of drugs. Increasing number of studies
clearly confirmed the lowering of morbidity and mortality in secondary cardiovascular prevention. Despite this
fact there exist pa-pers non-adequately describing the risks of statins, mainly of myopathy in elderly, however majority
of papers confirm its importance also in higher age groups and of unfavourable effects of their discontinuation
from the theraputic preventive schemes. Presented paper analysis the reasons of their interruption, syndrome
of discontinuation and shows for possibiuliteies of its „restarting“.

Keywords: atherosclerosis, secondary cardiovascular prevention, hypolipidemic treatment, statins, farmacotherapeutic
failure
ateroskleróza sekundárna kardiovaskulárna prevencia hypolipidemická liečba statíny zlyhanie farmakoterapie
Interná med. 2018; 18 (7-8): 317-320
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by