Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Dôvody, prečo začať laboratórnu diagnostiku preeklampsie pomerom sFlt-1/PlGF
II. časť – Implementácia angiogénnych markerov do klinickej praxe
Beáta Bolerázska, Anna Birková, Beáta Čižmárová, Beáta Hubková
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Manažment pacientok s hypertenziou v tehotenstve si nepochybne vyžaduje medziodborovú spoluprácu. Za najzávažnejšiu formu hypertenzie špecificky viazanú len na obdobie tehotenstva je považovaná práve preeklampsia – eklampsia. Kvôli nepriaznivej prognóze ťažkej preeklampsie pre matku aj plod je potrebné zvažovať a využiť všetky možnosti preventívnych a skorých diagnostických opatrení. Pravidelný kontakt s týmto ochorením okrem gynekológov majú predovšetkým internisti ako konziliári gynekologicko – pôrodných oddelení a tiež ambulantne v rámci diferenciálnej diagnostiky hypertenzie v tehotenstve.
Cieľom tejto práce je informovať širokú lekársku verejnosť, hlavne internistov a praktických lekárov o aktuálnom pokroku v laboratórnej diagnostike preeklampsie, ktorá už v blízkom zahraničí bola uvedená do praxe a možno očakávať jej zavedenie aj v našej krajine. Prvá časť je venovaná aktuálnym poznatkom o patogenéze tohto ochorenia, ktoré vytvorili cestu k novým laboratórnym markerom využiteľným pre skríning a diagnostiku preeklampsie. V druhej časti sa venujeme ich implementácii do klinickej praxe, spôsobom liečby, ktoré sú vďaka ich vyšetreniu realizovateľné, a neskorým následkom preeklampsie.
Reasons to start laboratory diagnosis of pre-eclampsia using sFlt-1 / PlGF ratio
Management of patients with hypertension during pregnancy undoubtedly requires interdisciplinary cooperation. Preeclampsia – eclampsia is considered to be the most serious form of hypertension specifically linked only to the period of pregnancy. Due to the unfavorable prognosis of severe pre-eclampsia for both mother and fetus, all possible preventive and early diagnostic measures should be considered and used. In addition to gynecologists, internists as regular consultants for gynecological and obstetric wards and also for outpatients as a part of differential diagnosis of hypertension in pregnancy as such have regular contact with this disease.
The aim of this work is to inform the general medical community, especially internists and general practitioners, about the current progress in laboratory diagnosis of preeclampsia, which has been put into practice in the near abroad and can be expected to be implemented in our country. The first part is devoted to current knowledge about the pathogenesis of this disease, which created the way to new laboratory markers useful for screening and diagnosis of preeclampsia. The second part deals with their implementation into clinical practice, the way of treatment, which are due to their examination feasible and late consequences of preeclampsia.
Keywords: placental dysfunction, angiogenesis, preeclampsia, acetylsalicylic acid
placentárna dysfunkcia angiogenéza preeklampsia kyselina acetylsalicylová
Interná med. 2019; 19 (12): 500-506
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by