Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: FUNKČNÁ UROLÓGIA
Duloxetín a cvičenie svalov panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču – randomizovaná multicentrická štúdia DULOXING
Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Ján Breza jr., Jozef Dubravický, Marek Vargovčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Cieľ: Cieľom našej práce bolo hodnotenie efektu kombinácie inovatívneho tréningu svalov panvového dna (iPFMT) a duloxetínu v porovnaní s duloxetínom samotným u žien so stresovou inkontinenciou moču (SUI) po 12 týždňoch liečby.
Metódy: Vykonali sme randomizovanú intervenčnú paralelnú multicentrickú štúdiu v spolupráci so 45 urologickými ambulanciami na národnej úrovni. Pacienti boli zaradení v pomere 1 : 1 do experimentálnej a kontrolnej skupiny. Experimentálna skupina dostávala perorálnu liečbu s duloxetínom v dennej dávke 2x 40 mg a inovatívne cvičenie panvového dna (iPFMT). Kontrolná skupina dostávala iba perorálnu liečbu s duloxetínom v dennej dávke 2x 40 mg. Vyšetrenia boli realizované v oboch skupinách pred intervenciou a po 12 týždňoch. Vyšetrovacie metódy – hodnotenie počtu epizód inkontinencie počas týždňa (IEF), dotazník medzinárodnej konzultácie o inkontinencii (ICIQ-UI SF), krátky dotazník príznakov urgentnej inkontinencie moču (OAB-q), škála pre hodnotenie kvality života pacientov s inkontinenciou moču (I-QoL), stav problémov s močením (Patient Global Impression – PGI-I).
Výsledky: Počet vyhodnotených žien bol 129/158 (81,6 %). Súbor pozostával zo 64 žien v kontrolnej skupine v priemernom veku (56,8 ± 13,8 roka) a 65 žien v experimentálnej skupine v priemernom veku (53,4 ± 11,9 roka). V sledovaných parametroch pred liečbou neboli zaznamenané signifikantné rozdiely. Po liečbe s dĺžkou trvania 12 týždňov boli zaznamenané signifikantné rozdiely v experimentálnej vs kontrolnej skupine (p < 0,001) v poklese IEF (66,7 % vs 50 %), v poklese ICIQ-UI SF (8,3 ± 38 vs 9,7 ± 4,2), v zlepšení PGI-I (70,8 % vs 65,6 %) a v celkovom I-QoL skóre (19,3 % vs 6,6 %).
Záver: Pridanie iPFMT k duloxetínovej liečbe signifikantne zlepšuje SUI v porovnaní s duloxetínom samotným.

Duloxetine and exercise of pelvic floor muscle in women with stress urinary incontinence – the randomized multicentre study
Objective: Our study aimed to evaluate the effect of a combination of innovative pelvic floor muscle training (iPFMT) and duloxetine compared to duloxetine alone in women with stress urinary incontinence (SUI) after 12 weeks of treatment.
Methods: This study was a randomised intervention, parallel, multicentre study in collaboration with 45 urological outpatient clinics at the national level. Patients were assigned in a 1:1 ratio to the experimental and control groups using simple randomisation. The experimental group received oral treatment with duloxetine at a daily dose of 2 x 40 mg and was required to pearform iPFMT. The control group received the same oral duloxetine treatment (2 x 40 mg a day) but not presented iPMFT. Data were collected from both groups before the intervention and after the 12-week intervention. Investigation methods were incontinence episode of frequency during the week (IEF), International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ – UI SF), Overactive bladder questionnaire (OAB-q), The Incontinence quality of life questionnaire (I-QoL), Patient Global Impression (PGI-I).
Results: There were 158 enrolled women. The final group consisted of 64 women in the control group (56.8 ± 13.8) and 65 women in the experimental group (53.4 ± 11.9). There were no significant differences between groups before treatment. After 12 weeks of treatment there were substantial differences in the experimental group vs control group (p < 0.001), decrease in IEF (66.7% vs. 50.0%), the reduction in ICIQ-UI SF (8.3 ± 38 vs. 9.7 ± 4.2), improved PGI-I (70.8% vs. 65.6%) and total I-QoL score (19.3% vs. 6.6%).
Conclusion: Addition of PFMT to duloxetine treatment significantly improves SUI compared to duloxetine alone.
Keywords: duloxetine, pelvic floor exercise, urinary incontinence
duloxetín cvičenie panvového dna inkontinencia moču
Klin urol 2020; 16 (1): 27 – 32
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by