Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Duloxetín a cvičenie svalov panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču
Ján Švihra, Magdaléna Hagovská, Ján Breza jr., Marek Vargovčák, Marek Brezovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Cieľ: Vo svetovej literatúre nie je publikovaných dostatok štúdií o kombinácii duloxetínu a cvičenia panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču. Cieľom našej práce bude hodnotenie efektu uvedenej intervencie podľa zmeny epizód inkontinencie moču. Bude sledovaná zmena kvality života podľa I-QoL, zmena skóre PGI (Patient Global Impression), zmena počtu zberných pomôcok počas dňa. Bude porovnaná kombinovaná liečba duloxetínom a PFMT s liečbou duloxetínom podľa účinnosti a nežiaducich účinkov.
Metódy: Randomizovaná intervenčná paralelná multicentrická štúdia v spolupráci so 45 urologickými ambulanciami na národnej úrovni. Pacienti budú zaradení v pomere 1 : 1 do experimentálnej a kontrolnej skupiny použitím jednoduchej randomizácie podľa nepárneho a párneho poradového čísla pacientky v každej ambulancii. Dĺžka trvania intervencie bude 3 mesiace. Experimentálna skupina dostane perorálnu liečbu duloxetínom v dennej dávke 2x 40 mg a inovatívne cvičenie panvového dna (PFMT). Kontrolná skupina dostane perorálnu liečbu duloxetínom v dennej dávke 2x 40 mg. Dáta budú zbierané v oboch skupinách pred intervenciou a po troch mesiacoch.
Záver: Protokol štúdie prezentuje východiská a dizajn randomizovanie intervenčnej paralelnej multicentrickej štúdie so sledovaním efektu kombinácie duloxetínu a inovatívneho cvičenia panvového dna k liečbe duloxetínom u žien so stresovou inkontinenciou moču. Štúdia môže poskytnúť dôkazy o účinnosti kombinovanej liečby stresovej inkontinencie moču a poukázať na aktívny prístup v liečbe prostredníctvom cvičenia.

Duloxetine and exercise of pelvic floor muscle in women with stress urinary incontinence
Objective: There is a lack of published studies about the combination of duloxetine and pelvic floor muscle training (PFMT) in women with stress urinary incontinence (SUI). Our work aims to evaluate the effect of this intervention by assessing whether there is a change in the incontinence episode frequency (IEF), Incontinence Quality of Life (I-QoL), Patient Global Impression of Improvement score (PGI-I) and mean time between voids (MTBV). Combined therapy with duloxetine and PFMT will be compared to duloxetine treatment alone concerning its efficacy and side effects.
Methods: This study will be a randomised intervention, parallel, multicentre study in collaboration with 45 urological outpatient clinics at the national level. Patients will be assigned in a 1:1 ratio to the experimental and control groups using simple randomisation according to odd and even numbers assigned sequentially to the patients at each clinic. The experimental intervention will be 12 weeks. The experimental group will receive oral treatment with duloxetine at a daily dose of 2 x 40 mg and will be required to perform innovative PFMT. The control group will receive the same oral duloxetine treatment (2 x 40 mg a day) but will not perform PMFT. Data will be collected from both groups before the intervention and after the 12-week intervention is completed.
Conclusion: The study protocol presents the starting points, design and randomisation of an interventional multicentre study to monitor the effect of the combination of duloxetine with innovative PFMT compared to duloxetine treatment alone in women with SUI. This study may provide evidence of the efficacy of this combined treatment for SUI and highlight benefits associated with active approaches to treatment through exercise.
Keywords: duloxetine, pelvic floor exercise, urinary incontinence
duloxetín cvičenie panvového dna inkontinencia moču
Klin urol 2019; 15 (3): 125 – 129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by