Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Echokardiografia ľavej predsiene
Veronika Jankovičová
Štandardom echokardiografického vyšetrenia ľavej predsiene je meranie veľkosti a vyšetrenie funkcie. Meranie rozmerov sa v súčasnosti považuje za obsolentné, plocha a objem ĽP nám najviac napovie o jej veľkosti. Medzi bežné metódy, pomocou ktorých môžeme definovať funkciou ľavej predsiene, patrí pulzný prietokový doppler merajúci transmitrálny prietok a prietok pľúcnymi žilami, tkanivový doppler zobrazujúci mitrálne anulárne rýchlosti. K pokročilým metódam na vyšetrenie funkcie patrí strain doppler metóda, kde sa funkcia vypočíta presnejšie z niekoľkých lokálnych meraní v rôznych stenách ĽP a ich následným spriemerovaním. Môžeme použiť metódu speckle tracking, ktorá spočítava hodnoty z niekoľkých oblastí, tentoraz z preddefinovaných tzv. speckles. Hlavnou indikáciou transezofageálnej echokardiografie v prípade ľavej predsiene je vyšetrenie uška. Zisťujeme prítomnosť trombu, prípadne SEK a taktiež jeho funkciu, ktorej zníženie je rizikovým faktorom tromboembolizmu.

Echocardiography of the left atrium
Measurement of the left atrium size and function is a standard part of echocardiographic examination. Measurement of dimensions is now considered obsolete, the atrial area and volume are much more helpful to recognize its real size. Common methods used to measure the function of the left atrium include: pulse wave-flow Doppler measuring the transmitter flow, pulmonary veins flow and tissue Doppler imaging mitral anular velocities. The advanced methods to examine the function include the strain Doppler method, which calculates the atrial function from few local measurements in atrial walls and their subsequent averaging. Speckle tracking is an even more advanced method that enables calculating values from several locations – speckles. The main indication for transesophageal ultrasound is the left atrial appendage examination. We detect for the presence of thrombus, spontaneous echocontrast and examine its function, the lowering of which is a risk factor of thromboembolism.
Keywords: left atrium, function of the left atrium, size of the left atrium, thrombus in the left atrium appendage
ľavá predsieň funkcia ľavej predsiene rozmery predsiene trombus uška
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 157-161
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by