Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Editoriál k téme čísla
Juraj Dúbrava
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Témou aktuálneho čísla Kardiológie pre prax je nekardiálna
chirurgia (NKCh) u pacientov so známym kardiovaskulárnym
ochorením. Máloktorá téma sa týka takého širokého
„poolu“ lekárov. Po kvalitatívnej stránke ide o problematiku
relevantnú pre kardiológov, internistov, anestéziológov,
invazivistov, hematológov, plné spektrum chirurgických
disciplín, ale aj praktických lekárov. Po kvantitatívnej stránke
ide doslova o každodennú náplň práce lekárov internistického
kmeňa.
Na ilustráciu niekoľko epidemiologických údajov. Na Slovensku
sa v roku 2013 vykonalo len v ústavnej zdravotnej
starostlivosti 271 390 operácií u 269 944 pacientov (z nich
92 % bolo dospelých). To znamená, že vyše 5 % slovenskej
populácie absolvuje ročne operačný výkon. Reálne číslo je
však vyššie, pretože treba pripočítať aj ambulantné výkony.
NKCh je zaťažená približne 7 – 11 %-ným výskytom komplikácií.
Kardiovaskulárne komplikácie predstavujú z nich skoro
polovicu. Na druhej strane, až 30 % pacientov, podstupujúcich
NKCh, má kardiovaskulárnu komorbiditu.
Vo svete sa uvádza mortalita v súvislosti s NKCh 0,8 – 1,5 %.
Je zaujímavé, že na Slovensku je tento údaj za rok 2013 výrazne
nižší – 0,3 %. Aj toto relatívne nižšie číslo znamená, že
v súvislosti s operáciou zomrie zhruba 1 z 300 operovaných.
Predpokladá sa, že asi 40 % úmrtí po NKCh je spôsobených
kardiovaskulárnymi komplikáciami.
Prevalencia kardiovaskulárnych ochorení v populácii
a počet osôb, absolvujúcich NKCh, sú také vysoké, že ich
vzájomný prienik znamená závažné zdravotné a ekonomické
riziko. V súčasnosti čoraz viac kardiakov prežíva závažné
Editoriál k téme čísla:
Perioperačný manažment kardiaka pri nekardiálnej operácii
akútne kardiovaskulárne ochorenia, ktoré boli ešte v nedávnej
minulosti smrtiace. Znamená to, že moderná kardiológia
na úkor redukcie letality na akútne stavy „vyrába“ čoraz viac
chronických kardiakov s čoraz vyšším vekom. Je logické, že
starší ľudia potrebujú aj viac výkonov NKCh. Kardiológia sa
do značnej miery stáva gerontokardiológiou. Okrem komorbidít
a veku treba kvôli bezproblémovému zvládnutiu
NKCh zohľadniť aj (relatívne) nové farmakologické a intervenčné
postupy u kardiakov, ktoré významne menia ich manažment
v súvise s operáciou. To, čo stačilo pre internistu
a kardiológa vedieť pred 5 – 10 rokmi, dnes určite nestačí.
Do hlavnej témy čísla sme vybrali 5 prakticky zameraných
problémových okruhov, ktoré považujeme z vlastnej skúsenosti
za veľmi časté a rozhodujúce v súvislosti s NKCh u kardiaka:
stratifikácia perioperačného rizika, manažment artériovej
hypertenzie, porúch srdcového rytmu a manažment
antikoagulačnej, resp. protidoštičkovej liečby. Čitateľom
dávame do pozornosti aj prácu MUDr. M. Svetlošáka, PhD.,
z predchádzajúceho čísla časopisu (4/2015), venovanú perioperačnému
manažmentu pacientov s elektroimpulzogenerátormi.
Napriek existencii aktuálnych odporúčaní Európskej kardiologickej
spoločnosti a Európskej anestéziologickej spoločnosti
z roku 2014 pre nekardiálnu chirurgiu u kardiakov
sa v praxi často stretávame s neštandardnými postupmi suo
modo, ktoré ohrozujú nielen pacientov, ale potenciálne aj lekárov.
Ambíciou prezentovaných prác je zvýšiť štandardizáciu
perioperačného manažmentu kardiakov pri NKCh.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by