Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Efekt liraglutidu na metabolickú kompenzáciu obéznych diabetikov 2. typu v klinickej praxi
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2012
Cieľom práce bolo v súbore 30 obéznych diabetikov 2. typu zhodnotiť vplyv 6-mesačnej liečby liraglutidom v kombinácii s maximálne tolerovanými dávkami metformínu na komplexný kardiometabolický manažment: pokles hmotnosti, index telesnej hmotnosti (BMI) a obvodu pása, glykemickú kompenzáciu (glykémiu nalačno, postprandiálnu glykémiu a glykovaný hemoglobín (HbA1c), hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku, lipidové spektrum (celkový cholesterol, LDL-C, triacylglyceroly a HDL-C) a aterogénny index plazmy (AIP) ako významného prediktora kardiovaskulárneho rizika. Po 6-mesiacoch liečby liraglutidom s maximálne tolerovanými dávkami metformínu sme v sledovanom súbore zaznamenali štatisticky významný rozdiel v poklese hmotnosti (-3,9 kg), BMI (-1,6 kg/m2), ako aj obvodu pása (-3,2 cm). Došlo ku štatisticky významnému poklesu glykémie nalačno (-2,7 mmol/l), postprandiálnej glykémie (-3,2 mmol/l), ako aj glykovaného hemoglobínu (-1,1 %). Nezaznamenali sme štatisticky významný rozdiel v hodnotách systolického a diastolického krvného tlaku, podobne ako aj v hodnotách celkového a LDL-cholesterolu. Avšak v priebehu liečby došlo k posunu k menej aterogénnemu lipoproteínovému fenotypu (pokles TAG a vzostup HDL-C, pokles AIP), so štatisticky významným rozdielom oproti vstupným hodnotám. Liečba liraglutidom v kombinácii s metformínom viedla k podstatnému zlepšeniu kardiometabolického rizikového profilu diabetikov 2. typu, bola dobre tolerovaná, bez zvýšenia rizika hypoglykémie.
obezita diabetes mellitus 2. typu liraglutid
Interná med. 2012; 12 (7-8): 296-303
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by