Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Endokrinné disruptory v životnom prostredí
Zora Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Environmentálne estrogény alebo aj tzv. endokrinné disruptory predstavujú skupinu látok rôznej chemickej štruktúry a rôzneho mechanizmu účinku. Najrozšírenejšie sú xenoestrogény, ktoré sú produktom chemického priemyslu, odkiaľ sa dostávajú do životného prostredia človeka. Patria medzi ne polychlórované bifenyly, ftaláty, parabény, dioxíny a bisfenoly a ich hlavnou spoločnou črtou je estrogénový účinok. Expozícia ľudstva je v súčasnosti obrovská. Nachádzajú sa predovšetkým v plastových fľašiach, potravinových obaloch, v kozmetike a ďalších materiáloch, z ktorých sa dostávajú do organizmu človeka. Viaceré štúdie potvrdili ich účasť pri vzniku civilizačných chorôb, ako je ateroskleróza a kardiovaskulárne choroby, autoimunitné choroby a choroby CNS. Neustále narastajúca prevalencia infertility vo svete je pravdepodobne spôsobená práve zvyšujúcou sa expozíciou populácie endokrinným disruptorom.

Endocrine disruptors in the environment
Environmental estrogenes or so called endocrine disruptors, are group of substances of various chemical structure and various mechanisms of effects. Most common are xenoestrogens, that are products of chemical industry which is the main source of their content in the human environment. Most important environmental estrogenes represent polychlorinated biphenyls, phtalates, parabens, dioxins and bisphenols. The common mechanisms of their action is estrogen like effect. Exposure of worldwide population is nowadays huge. They can be found in plastic food packages, bottles, cans, cosmetics and other materials, from which they get into human organism. Many studies confirmed their role in the etiopathogenesis of various human diseases such as atherosclerosis and cardiovascular disorders, autoimmune diseases, and disorders of the central nervous system. Increasing prevalence of infertility is probably caused by exposure to endocrine disruptors.
Keywords: environmental estrogen, endocrine disruptor, xenoestrogen, bisphenol, phthalates
environmentálny estrogén endokrinný disruptor xenoestrogén bisfenol ftaláty
Interná med. 2019; 19 (1): 19-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by