Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Endovaskulárna liečba u pacientov s krvácaním do horného GIT-u
Ján Haršány, Matúš Hoferica, Rastislav Husťák, Andrej Klepanec
Akútne krvácanie do horného gastrointestinálneho traktu (GIT) predstavuje urgentný a často život ohrozujúci stav, či už pri variceálnom alebo nevariceálnom krvácaní, preto aj liečba týchto pacientov musí byť rýchla a efektívna. Manažment týchto pacientov sa vďaka rozvoju diagnosticko-terapeutických metód za posledné dve dekády výrazne zmenil. Endovaskulárna liečba (EVL) v súčasnosti poskytuje pri zlyhaní endoskopických metód viaceré miniinvazívne možnosti v liečbe pacientov s akútnym krvácaním do horného GIT-u. Efektivitu a bezpečnosť EVL u týchto pacientov dokumentujeme na našom súbore pacientov, ktorí podstúpili endovaskulárne ošetrenie na Rádiologickej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave v období od januára 2015 do februára 2022.

Endovascular treatment in patients with bleeding into the upper GIT
Acute upper gastrointestinal (GIT) bleeding is an urgent and often life-threatening condition, whether with variceal or non-variceal bleeding, so treatment of these patients must be prompt and effective. The management of these patients has changed significantly over the last two decades due to the development of diagnostic and therapeutic methods. Endovascular therapy (EVL) currently provides several mini-invasive options in treating patients with acute upper gastrointestinal bleeding when endoscopic procedures fail. We document the efficacy and safety of EVL in these patients in our group of patients who underwent endovascular treatment at the Department of Radiology the University Hospital in Trnava from January 2015 to February 2022.
Keywords: acute bleeding, GIT, embolization, interventional radiology
akútne krvácanie GIT embolizácia intervenčná rádiológia
Gastroenterol. prax 2022; 21 (2): 109-112
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by