Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Epidemiológia a pokroky v liečbe hepatitídy C
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Na svete je približne 71 miliónov ľudí s chronickou hepatitídou C (CHC). Na Slovensku bola prevalencia chronickej infekcie pozorovaná na úrovni 0,67 % dospelej populácie. CHC je v súčasnosti veľmi dobre liečiteľná, bezinterferónová liečba dosahuje účinnosť viac ako 95 %, je dobre tolerovaná a bezpečná. Ďalší pokrok nastal s príchodom nových pangenotypových režimov, ktoré umožňujú liečiť pacientov nezávisle od genotypu vírusu tou istou kombináciou antivirotík a v značnej časti z nich aj skrátiť liečbu len na 8 týždňov. Sú prínosom hlavne pre pacientov s genotypom 3 HCV, u ktorých nebola doteraz k dispozícii spoľahlivá bezinterferónová liečba. Z týchto dôvodov je potrebné zlepšiť tiež skríning hepatitídy C, keďže veľká časť infikovaných ostáva stále nediagnostikovaná.

Epidemiology and advances in the treatment of hepatitis C
There are approximately 71 million people with chronic hepatitis C (CHC) worldwide. In Slovakia, the prevalence of chronic infection was observed at 0.67 % of the adult population. CHC is currently a very well treatable disease, the interferon-free therapy reaches an efficacy of more than 95 %, is well tolerated and safe. Further progress has been made with the introduction of new pangenotypic regimes, which allow the treatment of patients independently of the virus genotype with the same combination of antiviral drugs and for a substantial part of them, to shorten the treatment to only 8 weeks. They are particularly beneficial for patients with HCV genotype 3 who have not yet had reliable interferon-free therapy. For these reasons, screening of hepatitis C should also be improved, as a large proportion of infected patients are still undiagnosed.
Keywords: chronic hepatitis C, epidemiology, direct-acting antiviral agents, interferon-free therapy, pangenotypic regimens
chronická hepatitída C epidemiológia priamo účinkujúce antivirotiká bezinterferónová liečba, pangenotypové režimy
Interná med. 2018; 18 (9): 387-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by